• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Veteriner Şube MüdürlüğüHayvansal Ürünler Kontrol Şefliği

(3) Hayvansal ürünler kontrol şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler ile Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen alanlardaki sıhhi müesseselerde hayvansal kökenli gıda maddelerinin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde tüketime sunulması için kontroller yapmak. Yapılan kontrollerde insan sağlığına zararlı, bozulmuş, kokuşmuş veya tiksinti uyandıran, taklit ve katıştırılmış hayvansal kökenli gıda maddelerinin satıştan men edilmesi veya mevzuat gereği imhası gerekenlerin imhası ile bu tür gıda maddeleri sahipleri ve vekilleri hakkında yasal işlemleri yapmak. Gerekli gördüğünde aldığı gıda örneklerini, analiz edilmek üzereİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Laboratuvarına göndermek.
2)Kırmızı et kombina ve birinci sınıf mezbahalar ile kanatlı et kombina ve kesimhanelerin kontrolünü yapmak, ilgili iş ve işlemleri mevzuat dahilinde yürütmek.
3)Toptancı balık halinde balık muayenesi yapmak ve rapor vermek.
4)Sorumluluk alanına giren ve ruhsatlandırma işlemleri Büyükşehir Belediyesince yapılan Yumurta Tavukçuluğu işletmelerini teknik ve hijyenik standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapmak sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.
5)Sorumluluk alanına giren gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapmak sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.
6)Her türlü hayvansal kökenli gıda maddesinin kontrolünü yapmak, sağlığa uygun olmayan gıdaları tespit etmek, imha edilmesi gerekenlerin imhası için gerekli işlemleri yapmak, şüphe edilen gıdalardan numune alarak laboratuvara göndermek ve laboratuvar rapor sonuçlarına göre gerekli yasal işlemleri yapmak.
7)Mezbaha yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek üzere, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak mezbahaları ruhsatlandırma ve denetleme çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri hazırlamak.
8)Hayvansal kökenli gıda maddeleri ve gıda üretim yerleri, depolama yerleri, taşıma araç ve gereçleri ile gıda satış yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluğunu kontrol etmek, bu yerlerin teknik ve hijyenik standartlarını yükseltmek için çalışmalar yapmak, teknik ve hijyenik niteliklerin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
9)İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna katılmak, alınan kararların uygulanmasına katkı sağlamak.
10)Gıda kontrolü ve beslenme ile ilgili diğer hizmetleri yürütmek.
11)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapmak.
12)Yapacağı çalışmalarda İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde çalışmak.
13)12.11.2012 tarih ve 6360 SayılıSayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve bir üretim periyodunda altmış bin adet tavuk, seksen beş bin adet ve üzeri broyler işletmelerinin kontrolünü yapmak.
14)On ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesislerinin kontrolünü yapmak.
15)Beş yüz ton/gün ve üzeri yem ve un fabrikalarının kontrolünü yapmak.
16)Su ürünleri, salyangoz, kurbağa ve benzeri ürün işleme yerlerinin kontrolünü yapmak.
17)Kökeni hayvansal olan maddelerden balık unu, balık yağı, yem, yemlik, preparat vb. üretim tesislerinin kontrolünü yapmak.
18)İlgili maddelerdeki hükümlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda şube müdürüne karşı sorumludur.