• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Veteriner Şube MüdürlüğüBüro ve Arşiv İşleri Şefliği

(4) Büro ve arşiv işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
1)Şube Müdürlüğünün; gelen/giden evrak kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak.
2)Hizmet alanları ile ilgili şikayetleri ilgili birime iletmek ve takibini yapmak.
3)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapmak.
4)Şube Müdürlüğü personelinin her türlü özlük işlemlerini takip etmek.
5)Kurum dışına gidecek yazıları imzaya sunmak ve bu yazıların gönderilmesiyle ilgili diğer işlemleri yürütmek.
6)Şube Müdürlüğüne ait evrak ve dokümanların arşiv işlemlerini takip etmek.
7)Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar, Genelge, Yönergeler ve bunlardaki değişikliklerin duyurulması için ilgili birimlere iletilmesini, takibini ve saklanmasını sağlamak,
8)Müdürlüğe bağlı birimlerde işin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik hazırlanmasının sağlanması konusunda çalışmalar yapmak.
9)Ev ve süs hayvanı satış yeri ile yerel hayvan koruma görevlisi eğitim programlarını belirli aralıklarla düzenlemek, iş ve işlemlerini takip etmek.
10)İlgili maddelerdeki hükümlerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda şube müdürüne karşı sorumludur.
11)Birim hizmetleri ile ilgili mali bütçe hazırlıklarını yapmak ve taslak bütçeyi hazırlamak.
12)Şube Müdürlüğüne ait mal ve hizmet alımlarında gerekli tahakkuk evraklarını düzenlemek, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlamak.
13)Şube Müdürlüğüne ait birimlerde kullanılan ve miadı dolmuş taşınır/taşınmaz malların kayıtlarını tutmak ve düşümünü yapmak.
14)Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan her türlü büro malzemesi ve kırtasiyenin teminini sağlamak üzere ilgili iş ve işlemleri yapmak.
15)Şube Müdürlüğü bünyesinde alımı yapılan mallarla ilgili taşınır işlem kayıtlarını tutmak, ödeme evraklarını düzenlemek ve işlemlerin takibini yapmak.
16)Üst birimlerin konusu ile ilgili vereceği işleri yapmak.