• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi BaşkanlığıKültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü

M.Şükrü YEŞİLDAĞ

Kültür Etkinlikleri Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri

Görev ve Sorumluluklar

MADDE 20 – ( 1 ) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Kültür Etkinlikleri Şube Müdürlüğü; 1 adet şube müdürü, Kültür ve Sanat Toplulukları Şefliği, Organizasyon Şefliği, İdari İşler Şefliği ve Yayınlar ve Kütüphaneler Şefliği olmak üzere 4 adet şeflik ile birlikte yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kültür etkinlikleri şube müdürlüğünün çalışma konuları;
a) Millî, manevî, kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek,
b) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek kentlilerin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,
c) Kültür merkezleri ve sanat galerileri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,
ç) Orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,
d) Diğer ülke ve kent sanatlarının tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmak,
e) Vatandaşların belediye kütüphanelerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,
f) Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak, Telif hakları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,
g) Kültürel varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak veya satın almak, geliştirmek ve kentlilerin bunlardan faydalanmasını temin etmek,
ğ) Kültür merkezlerinde millî kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek; okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,
h) Halk kültürlerinin; halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,
ı) Belediyemizce kültür alanında çeşitli ülkelerin başkentleriyle yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak ve uygulamak,
i) Daire başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.

Kültür etkinlikleri şube müdürlüğü, kültür ve sanat toplulukları şefliği
MADDE 21- (1) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan kültür ve sanat toplulukları şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Kültür ve sanat toplulukları şefliğinin çalışma konuları;
a) Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak Şube Müdürlüğünün idari işlerini yürütmek,
b) Şube müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek,
c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek,
ç) Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip, ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
d) Şube müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
e) Şube müdürlüğünün görev alanına giren konularda projeler üretmek, projeler ile yazışmaları takip ederek ilgili birimlere ulaştırmak,
f) Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak,
g) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,
ğ) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
h) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek,
ı) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,
i) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek,
j) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak,

Kültür etkinlikleri şube müdürlüğü, organizasyon şefliği
MADDE 22- (1) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan organizasyon şefliği; yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.. Organizasyon şefliğinin çalışma konuları;
a) Daire başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün idari işlerini yürütmek,
b) Şube müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek,
c) Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek,
ç) Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarını kaydedip, ilgili birim ve yerlere ulaştırılmasını sağlamak,
d) Şube müdürlüğünün gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
e) Şube müdürlüğünün, diğer şeflikleri ile koordineli bir şekilde çalışarak bütçesini oluşturmak,
f) Şube müdürlüğünün işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,
g) Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
ğ) Şube müdürlüğünün avans ve ödeme evraklarını düzenlemek,
h) Şube müdürlüğünün sekretarya görevini yapmak,
ı ) Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek,
i) Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak,

Kültür Etkinlikleri şube müdürlüğü, idari işler şefliği
MADDE 23- ( 1 ) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan idari işler şefliği; yeteri kadar memur personel ile faaliyetlerini sürdürmekte olup, İdari işler şefliğinin çalışma konuları,
a) Belediyenin amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak daire başkanlığının idari işlerini yürütmek,
b) Personelin izin rapor, terfi, sicil, caza gibi özlük işlerini takip etmek,
c) Daire başkanlığının iç ve dış yazışmalarını yürütmek,
ç) Daire başkanlığının gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,
d) Daire başkanlığı makamının gelen-giden evrakının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
e) Ambar ve demirbaş işlerini yapmak,
f) Daire başkanlığına bağlı tüm birimlerinin hazırlamış oldukları bütçelerini birleştirerek daire başkanlığı bütçesini oluşturmak,
g) Daire başkanlığının işlemdeki yazışmalarını takip etmek, gerektiğinde tekit yazıları yazmak,
ğ) Demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,
h) Daire başkanlığının avans ve ödeme evraklarını düzenlemek, Daire Başkanlığının iç ve dış haberleşme işlerini yürütmek,
ı) Daire başkanlına sekretarya görevi yapmak,
i) Daire başkanlığının iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek,
j) Daire başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak

Kültür etkinlikleri şube müdürlüğü, yayınlar ve kütüphaneler şefliği
MADDE 24- (1) Kültür etkinlikleri şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan yayınlar ve kütüphaneler şefliği, yeteri kadar memur, işçi, sözleşmeli personel, ek ders ücreti karşılığında geçici görevlendirilen rehber ve usta öğretici, personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yayınlar ve kütüphaneler şefliğinin çalışma konuları;
a) Mevcut kütüphanelerin dermelerini çoğaltmak,
b) Yeni kütüphaneler açmak,
c) Halkın okuma alışkanlığını geliştirmek için her türlü faaliyeti yapmak,
ç) Kütüphaneler haftası kutlama programlarına katılmak,
d) Kitap yayın çalışması yapmak,
e) Yayın ve kütüphanecilik iş ve işlemlerini çağdaş ölçütler içerisinde yerine getirmek.