• Sayfayı yazdır.
 • Yazı boyutunu azalt.
 • Yazı boyutunu arttır.

Kadın ve Aile Şube MüdürlüğüGörev ve Sorumluluklar

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün Görev ve Sorumlulukları

 1. Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak
 2. Faaliyetlerin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak
 3. Toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunmak
 4. Aile kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirmek
 5. Aile içi şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmalar yapmak
 6. Toplumsal ve demokratik değerlerin benimsetilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında ve eğitim güçlüklerinin aşılmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
 7. Kadın ve ailenin rehabilitasyonu konularında, aileyi ve kadını bilinçlendirici programlar hazırlamak ve uygulamak.
 8. Bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasında, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadelede, insani birikimin paylaşılmasında, gelir dağılımının iyileştirilmesinde aileye destek olmak
 9. Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak
 10. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak, gerekli sosyal destek sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, kadını ekonomik açıdan güçlendirici çalışmalar yapmak
 11. Kadın sağlığı ve anne çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak
 12. Kentte, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak, yerel, ulusal ve uluslar arası yapılan çalışmalara destek olmak ve katılımı sağlamak
 13. Bayanların örgün ve yaygın eğitimin tüm aşamalarına katılımını özendirici çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek
 14. Kanunları ve idari düzenlemeleri görev alanı çerçevesinde izleyerek kadınların eşit hak ve fırsatlara ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapmak
 15. Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, gerçekleştirilecek her türlü etkinliğe katılmak
 16. Daire Başkanı tarafından verilecek görevleri yürütmek

Kadın ve aile şube müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan hanım lokalleri şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

 1. Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek.
 2. Şube müdürlüğüne bağlı personelin izin rapor, terfi, sicil, ceza gibi özlük işlerini takip etmek.
 3. Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek, gelen-giden evraklarını kaydedip ilgili birim ve ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
 4.  Şube müdürlüğünün gelen-giden evraklarının dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak.
 5. Şube müdürlüğünün bütçesini oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.
 6.  Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.
 7. Hanım lokallerinde dernek – vakıf sivil toplum kuruluşları ve özel sektörler ile çalışmalar yaparak hanımlara yönelik eğitici seminerler düzenlemek.
 8. Hanım lokallerinin iş ve işlemlerini yürütmek.
 9. Hanım Lokalleri arasında koordineyi sağlamak.
 10. Hanım lokallerine üye kayıt çalışmalarını yapmak.
 11. Hanım Lokallerindeki Sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerini düzenleyen çalışmaları yapmak.
 12. Kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak.
 13. Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları yapmak, yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.
 14. Şube müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Kadın ve aile şube müdürlüğüne bağlı aile hizmetleri şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

 1. Daire Başkanlığının amaç, ilke ve hedefleri ile ilgili mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak şube müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek.
 2. Şube müdürlüğünün iç ve dış yazışmalarını yürütmek.
 3. Şube müdürlüğünün bütçesini diğer şefliklerle birlikte oluşturmak.
 4. Şube müdürlüğünün gelen – giden evrakların dosyalama işlemi yapmak.
 5. Şube müdürlüğüne ait demirbaşların bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.
 6. Birimi ile ilgili avans ve ödeme evraklarını düzenlemek.
 7. Kadın sağlığı ve anne çocuk sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak
 8. Toplumsal yapımızın temelini oluşturan aile kurumunu sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan destekleyici çalışmalar yapmak.
 9. Aile kurumunun temel direği ve garantisi olan kadınlarımızı bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel ekonomik ve eğitsel bakımdan destekleyip güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak
 10. Aile içi şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmalar yapmak
 11. Toplumsal ve demokratik değerlerin benimsetilmesinde, ortak yaşama kültürünün oluşmasında ve eğitim güçlüklerinin aşılmasında ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
 12. Kadın ve ailenin rehabilitasyonu konularında, aileyi ve kadını bilinçlendirici programlar hazırlamak ve uygulamak
 13. Bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasında, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadelede, insani birikimin paylaşılmasında, gelir dağılımının iyileştirilmesinde aileye destek olunması ile ilgili çalışmalar yapmak
 14. Kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak
 15. Kadınlara yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismarın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak, gerekli sosyal destek sistemlerinin oluşturulmasını sağlamak, kadını ekonomik açıdan güçlendirici çalışmalar yapmak
 16. Şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinin değişmesi halinde yönetmelik ile ilgili çalışmaları şube müdürlüğüne bağlı diğer şefliklerle yapmak. Yönetmeliği güncelleştirerek hazırlamak ve yürütülebilmesi için ilgili birimlere iletilerek uygulanır hale getirmek.
 17. Şube müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili aylık rapor hazırlayarak daire başkanlığına iletilmek üzere şube müdürlüğüne sunmak.
 18. Şube müdürlüğü tarafından verilecek görevleri yapmak.