• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıYol ve Asfalt Şube Müdürlüğü

Mustafa MUTLU

Yol ve Asfalt Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres :

 Hipodrom Cad.No:5 B Blok
 Yenimahalle / ANKARA

Telefon :  (0312) 215 05 47
Son Projeler

ODTÜ - Konya Yolu Bağlantısı

2013-10-24 11:51:47

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

(1) Şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)5216 sayılı yasa ile Belediyeye verilen yetki dahilinde İlçe ve İlk Kademe Belediyeleriyle irtibat kurarak öncelikli ihtiyaçları tespit etmek suretiyle Şube Müdürlüğünün yıllık ve uzun vadeli plan ve programını hazırlamak

b) Program doğrultusunda gereken araç, gereç, iş makinesi ve eleman temin etmek Şube Müdürlüğüne bağlı şeflikler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, plan ve program dahilinde mevzuata uygun şekilde çalışmaları yürütmek.

c) Şube müdürlüğü ile ilgili ihale işlem dosyalarını, İhale onay belgelerini ve harcama belgelerini hazırlamak, Daire Başkanının onayına sunmak, Yapılan ihalelerin denetim ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek, hak ediş raporlarını hazırlamak ve kabul işlemlerini yürütmek.

ç) Daire başkanlığınca gönderilen evrakların kaydını tutarak, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak

d) 5216 sayılı yasa gereğince, Belediyenin sorumluluk alanındaki yeni yolları açmak, malzemeli bakımlarını yapmak, asfalt kaplama ve yama bakım yapmak.

e) Kış mevsiminde kar ve buzlanma ile mücadele etmek adına gerekli hazırlıkları yapmak

f) Belediye, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin, dolgu malzemesi, alt temel ve mıcır ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeteri kadar taş ocağı tesis etmek ve resmi işlemleri tamamlamak.

 

(2) Büro şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Şube müdürlüğünün evrak kaydını ve akışını temin etmek.

b) Şube müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak

c) Şube müdürlüğüne bağlı görev yapan işçi ve memur personellerin sicil ve özlük hakları ile ilgili işlemleri takip etmek, yazışmalarını yaparak kayıtları tutmak.

ç) İSG - iş sağlığı güvenliği konularında gerekenleri yapmak ve takip etmek

d) İşçi personelin aylık mesai ve fazla mesai puantajlarını hazırlamak

e) İşe geliş ve gidişlerle ilgili imza föylerini takip etmek; tespitleri yapmak ve şube müdürüne sunmak

f) Motivasyonu artırıcı çalışmalar yapmak; ödül – ceza konularını takip etmek

g) Şube müdürlüğünün arşivini düzenlemek

ğ)Bilgi işlem dairesi başkanlığı ile irtibatlı olarak şube müdürlüğünün bilgisayar ve ilgili ekipmanlarının bakımı, eksiklerinin tespiti ve temini çalışmalarını yürütmek

h) Şube müdürlüğünün demirbaş ve ayniyat işlemlerini yürütmek, ambarları takip etmek

ı) Şube müdürlüğünün yıllık faaliyet raporunu hazırlamak; Stratejik plan ile ilgili faaliyetleri izlemek

i) Bütçe tertibini takip etmek ve ihale işleri şefliği ile şube müdürlüğünün ihtiyaçlarını temin konularında koordineli çalışmak

j) Sivil Savunma ile ilgili koordinasyonu sağlamak

 

(3) Asfalt Yapım Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır

a)Asfalt programını hazırlamak, asfalt temini, nakli ve yapımını yürütmek

b)Şantiye defterlerinin tutulmasını sağlamak, tespit edilen sorunları çözmek ve sahip olunan kaynakların en yüksek verimle kullanımını sağlamak

c) Şube müdürlüğünün ve asfalt girdilerinin ikmal işlemlerini yürütmek

ç)Şube müdürlüğü personelinin çalışma programını yapmak

d)Asfalt çalışmalarında ilgili kurum ve birimlerle iletişimi ve koordineyi sağlamak

e)Asfalt çalışmalarının Bayındırlık İskan Bakanlığı Kontrol Yönetmeliğine göre kontrol ve denetimini yapmak ve çalışma yapılacak yerlerin programını yapmak

f)Yeni açılan yolların asfalt çalışmalarını müteakip trafik işaret ve levhalarının konması için Asfalt çalışmalarında ilgili kurum ve birimlerle iletişimi ve koordineyi sağlamak

g)Asfalt çalışmaları tamamlanan yolların ve aşırı kullanımdan dolayı işaretleri silinen – eskiyen yolların tespitini yaparak ilgili birimlerle iletişimi sağlamak

ğ) Asfalt kaplaması yeni yapılan yollarda kanallara ait baca ve ızgaraları yeni seviyeye uyarlamak

ı)Yolların işletmesini yapmak, gerekli tamir ve bakımları organize etmek; asfalt çatlakları ile ilgili derz dolgu çalışmalarını planlamak; yolların konforunu artırıcı araştırmalar yapmak

i)Asfalt hammaddelerinin tartılmasında kullanılan kantarın işletilmesinin takibini yapmak

j) Karla, buzla mücadele etmek için gerekli olan araçları, ekipmanları, sarf malzemelerini ve gerekli kimyasalları mevsim öncesi temin etmek, hazır bulundurmak, bölgelere göre organizasyon şemasını ve iş programını hazırlamak ve sezon sonu yeni mevsime kadar depolanması için gerekli tedbirleri almak

k)Yol bakım onarımları kaynaklı 3. Şahıslara verilen “mahkeme kararı ile sabit “ zararları tahakkuk evrakına bağlamak, ilgili daireye ödenmek üzere göndermek

 

(4) Yol Yapım Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

a)Yolun parselasyon planına göre hazırlanmış projelerin aplikasyonunu yapmak ve yaptırmak

b)İhale ile protokolle veya Şube Müdürlüğüne ait araç ve ekipmanları ile aplikasyonuna göre etüdü yapılan yolları açmak, açtırmak

c)Kamuya açık alanlardaki moloz, toprak, inşaat atıklarının nakledilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

ç)Şantiye defterlerinin tutulmasını sağlamak, tespit edilen sorunları çözmek ve sahip olunan kaynakların en yüksek verimle kullanımını sağlamak

d)Alt yapı kuruluşlarına verilen hasarlarda, hasar tespit komisyonu marifetiyle ilgili raporları tutturmak, fotoğraflamak, kolluk kuvvetlerine bildirip raporlamalarını sağlamak ve bunları birleştirerek altyapı kuruluşundan gelebilecek ceza tutanağına verilecek raporu hazırlamak; idarenin kusuru olması durumunda ise tutanak hazırlamak suretiyle ilgili personel veya ekiple ilgili raporu hazırlamak

e)İlgili komisyon vasıtası ile mücavir alan sınırları içerisinde hafriyat – döküm alanları oluşturmak, kontrol etmek, 3. Şahısların kuytu köşelere benzer materyalleri dökmelerini önleyici tedbirler almak

    

(5) Şantiye Araçları Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları:

a) Makine parkının bakım, onarım ve ikmal işlerini yürütmek

b) Şube Müdürlüğüne tahsis edilen araçların araç görev ve çıkış formlarını düzenlemek

c) Sorumluluk alanındaki tüm araç ve iş makinelerinin sigorta, muayene, ruhsat vb. tüm resmi işlemlerini takip etmek

ç) İlgili araçların kaza, hasar durumlarının tespiti, ceza işlemlerinin takibi ve varsa sorumlularla ilgili gerekenin yapılması

d) Şube müdürlüğünün yıllık programı doğrultusunda ihtiyaç duyulacak yeni araç ve iş makinelerinin tespiti ve temini için ilgili birimlerle koordinasyon

e) Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda durumuna düşmüş araç ve iş makinelerinin tespiti ve gerekenlerin yapılması için ilgili birimlerle koordinasyon

f) Araç üstü avadanlıkların tespiti, temini ve takibini yapmak

g) Sorumluluk alanındaki tüm araç ve iş makinelerinin yaz, kış mevsimsel bakımlarının ve ihtiyaçlarının tespiti ve teminini yapmak

h) Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç ve iş makinelerini talep olurları doğrultusunda temin etmek

ı) Operatör ve şoförlerin yeteneklerini geliştirici eğitim ve seminer faaliyetleri hazırlamak veya temin etmek

i) Başkanlık araç ve iş makinelerini GPS araç takip sistemini ile takip etmek, sorunları tespit etmek, çözüm üretmek ve en etkin şekilde çalışmalarını sağlamak

 

(6) Katılım Payları Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları:

a) 3194 sayılı İmar Kanununun imarlı alanlarla ilgili 23. madde gereği,  teknik altyapı katılım bedellerini tahakkuka bağlamak ve tahsil etmek

b) Bu işlemler hakkında, ilgili ilçe Belediye Başkanlıklarına bilgi vermek

c) Yapılan asfalt hizmetleri harcamalarının hizmetin yapıldığı yola cepheli taşınmaz mal sahiplerinin katılma paralarının tahakkuklarını yaptırarak tahsili için, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek

 

(7)Malzeme Ocakları Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları: 

a)Mücavir alan içerisinde yeni açılacak ve bakımı yapılacak yollar için gerekli olan temel-alt temel ve asfalt malzemesinin temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

b)Ruhsatlı sahaların 3213 sayılı maden kanununda belirtilen zorunlu izinlerin alınmasını sağlamak, teknik ve daimi nezaretçilik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak

c)Patlayıcı madde ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak

ç)Tüm bu çalışmaların haricinde gerekli olabilecek ar-ge çalışmalarının yapılmasını sağlamak

 

 (8)Malzeme Laboratuvar Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları:

a)Bitümlü sıcak karışım,beton asfalt yapımına başlamadan malzeme analizlerinin yapılarak ve yaptırılarak dizaynının hazırlanması sağlamak ve raporlandırmak

b)Sıcak karışım beton asfalt üretiminde,üretim esnasında ihtiyaç duyulan gerekli deneylerin yapılarak,üretimin kontrol edilmesi ve raporlandırmak

c)Sıcak karışım beton asfalt uygulamalarında sahada gerekli testlerin yapılarak asfalt uygulamalarını kontrolünü sağlamak ve raporlandırmak

ç)Laboratuvar çalışmalarını yürütmek, başkanlık sorumluluğundaki materyallerle ilgili deneyleri yapabilecek ekipman, personel, sarf malzemeleri temin etmek ve gerekli deneyleri yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak

d)Geri dönüşüm malzemelerinin laboratuvar kontrollerini yaparak veya yaptırarak gelişimi sağlamak; ihtiyaca göre soğuk asfalt üretebilmek; verimli, ekonomik , uzun ömürlü ürün geliştirmek

e)Yol alt yapım malzemelerinin laboratuvar analizlerini yapmak ve raporlandırmak.