• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığıİş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

Ahmet AYBORAN

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres : Zübeyde Hanım Mahallesi
Etlik Cad.No:39 Kat:4 
Yenimahalle / ANKARA
Telefon :  0312 507 3209
 0312 507 3286 
Faks :  0312 507 3284
e-posta :  ahmet.ayboran(at)ankara.bel.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü

MADDE 15-(1) Şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve bu kanunun ilgili yönetmelikleri kapsamında belediyemize bağlı birimlerde sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazandırılmasını sağlamak, rehberlik etmek,

b)İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin belediyemize bağlı daire başkanlıkları veya birimleri tarafından yerine getirilmesi amacıyla (işveren/işveren vekili tarafından yerine getirilmesi amacıyla),yapmış olduğu tüm çalışmaların mevzuata uygunluğunu incelemek,kontrol etmek, gerekirse denetlemek,

c)Belediyemize bağlı daire başkanlıklarında ve birimlerinde görevlendirilen,iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, diğer sağlık personellerinin ve İSG kurullarının birimlerdeki tüm İSG çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği esaslarına uygunluğunu kontrol etmek, denetlemek ve sürekliliğini sağlamak,

ç)c bendinde bahsedilen hususları, birimlerden (işveren/işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi tarafından yapılan İSG faaliyetleri, çalışmaları) gelen bilgi, belge ve dokümanlara göre incelemek, kontrol etmek, denetlemek ve sonuçlarını Başkanlık Makamına bildirmek,

d)Şube müdürlüğünün çalışma plan ve programını hazırlamak, bu doğrultuda gereken araç, gereç, malzeme ve personel teminini sağlayarak, plan ve program dahilinde çalışmaları sürdürmek.

e)Şube müdürlüğüne bağlı şeflerin iş disiplini ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,

f) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında belediyemize bağlı daire başkanlıklarında veya birimlerinde görev alan veya görev alacak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin görevlendirmesini ve görev süresinin güncellemesini yapmak için Başkanlık Makamından OLUR almak,

 

(2) İş sağlığı ve kontrolşefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili yönetmelikleri kapsamında; Belediyemiz DaireBaşkanlıklarında/Birimlerinde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurullarının görevlendirilen işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ile ilgili bilgi, belge ve dokümanlarını, çalışmalarını ve çalışma usullerini yerinde ve sahada incelemek, kontrol etmek, denetlemek, izlemek, rehberlik etmek ve bunların sonuçları ile ilgili şube müdürlüğüne rapor vermek,

b) İş sağlığı ile ilgili İSG kurullarının, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin yaptığı çalışmalara ait bilgi, belge ve dokümanları gerekirse temin etmek ve bunların dosyalanmasını, arşivlenmesini, saklanmasını ve korunmasını sağlamak,

c) Belediyemiz birimlerinde, İSG otomasyon yazılımının kullanmasına destek sağlamak,

ç) Şefliğe bağlı personellerin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,

d) Şube müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,

e) Birimler tarafından hazırlanan yıllık çalışma planının, yıllık eğitim planının/programının ve yıllık değerlendirme raporunun, iş sağlığı çerçevesinde, oluşturulmasını ve takiplerinin yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, rehberlik etmek,

f) Kurum çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, 1. basamak teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunulması, çalışma ortamlarının gözetimi, kurum içi sağlık eğitimleri, çalışanların tahlil, tetkik ve aşılama çalışmaları ve genel hijyen ortamının sağlanması amacıyla işyeri hekimi ve diğer sağlık kuruluşları ile koordineli çalışmak,

g) İş sağlığı konusunda, belediyemiz içinde ve dışında gerektiğinde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile beraber toplantı, eğitim, seminer, konferans, çalıştay gibi faaliyetlerin yapılmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

ğ) İş sağlığı ve uygulamaları konusunda; gerektiğinde belediyemizin tüm birimlerinin müşterek ihtiyaçları ile şube müdürlüğümüzün, laboratuar cihazlarının ve iş sağlığıyla ilgili diğer ihtiyaçları için mal alımı, hizmet alımı yapmak, yapılmasını sağlamak,

 

(3) İş güvenliği ve kontrol şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında belediyemiz Daire Başkanlıklarında/Birimlerinde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurullarının ve görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının iş güvenliği ile ilgili bilgi, belge ve dokümanlarını, çalışmalarını ve çalışma usullerini yerinde ve sahada incelemek, kontrol etmek, denetlemek, izlemek, rehberlik etmek ve bunların sonuçları ile ilgili şube müdürlüğüne  rapor vermek,

b)İş güvenliği ile ilgili İSG kurullarının ve iş güvenliği uzmanlarının yaptığı çalışmalara ait bilgi, belge ve dokümanları gerekirse temin etmek ve bunların dosyalanmasını, arşivlenmesini saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak,

c) Belediyemiz birimlerinde, İSG Otomasyon yazılımının kullanmasına destek sağlamak, 

ç) Şefliğe bağlı personellerin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,

d) Şube müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,

e) Birimler tarafından hazırlanan yıllık çalışma planının, periyodik bakım ve onarım planının, yıllık eğitim planının/programının ve yıllık değerlendirme raporunun, iş güvenliği çerçevesince,  oluşturulmasını ve takiplerinin yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, rehberlik etmek,

f) İSG kurulları, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri arasında koordinasyon sağlamak,

g) İş güvenliği ve uygulamaları konusunda; gerektiğinde belediyemizin tüm birimlerinin müşterek ihtiyaçları ile şube müdürlüğünün kitap, broşür ve ilanda dahil, diğer  ihtiyaçları için mal alımı, hizmet alımı yapmak, yapılmasını sağlamak,

ğ) İş güvenliği konusunda, belediyemiz içinde ve dışında gerektiğinde kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile beraber toplantı, eğitim, seminer, konferans, çalıştay gibi faaliyetlerin yapılmasını ve koordinasyonunu sağlamak,

 

(4)İdari büro işler şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)  Gelen giden evrak kaydını, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yapmak,

b) Müdürlüğe ait düzenlenen kayıt defterlerini yılsonunda kapatmak, yeni yıl için gerekli dosya ve defterleri açmak ve tüm kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak,

c)Personelin günlük mesaiye geliş ve gidişlerini takip etmek, izin, sağlık raporu, disiplin vb. evrakları hazırlamak, tebliğ yapmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) Personellerin sicil ve özlük hakları ile ilgili işlemleri takip etmek, yazışmalarını yaparak kayıtlarını tutmak,

d) Süresine göre faaliyet raporunu hazırlamak, izlemek değerlendirmek,

e) Müdürlük hizmetleri ile ilgili taslak bütçeyi hazırlamak, bütçe tertibini takip etmek, gerekli tahakkuk evraklarını düzenlemek, avans alım ve kapatma yazılarını hazırlamak,  

f) Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç, ekipman, büro, kırtasiye malzeme tespiti ve temini ile ilgili çalışmaları yürütmek ve ilgili bakım, onarım işlerinin yapılmasını sağlamak,

g) Mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini sağlamak, stok, sarf malzeme, demirbaş ve ayniyat işlemlerini yürütmek, işleyişi düzenlemek,

ğ) Müdürlüğe ait bakım, onarım, tadilat,  inşaat vb. iş ve işlemlerini yürütmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,

h) Müdürlüğe ait elektrik, telefon, su, doğalgaz, internet vb. abonelik ve giderlerin iş ve işlemlerini takip ve kontrol etmek,

ı) Şefliğe bağlı personellerin disiplin ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek,

i) Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve bunlardaki değişikliklerin duyurulması için ilgili birimlere iletilmesini, takibini ve saklanmasını sağlamak, 

j) Şube müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,

k) Müdürlükle ilgili ihale dosyalarının dosyalanmasını, arşivlenmesini, saklanmasını ve korunmasını sağlamak,

 

Temel__Sal_ve_Gvenlii_Rehberi.jpg Eitim_Rehberi.jpg Acil_Durum_Plan_Rehberi.jpg
Temel İş Sağlığı ve
Güvenliği Rehberi
Eğitim
Rehberi
Acil Durum Planı
Rehberi
Risk_Deerlendirme_Rehberi.jpg _Sal_ve_Gvenlii_Kurul_Rehberi.jpg  
Risk Değerlendirme
Rehberi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurul Rehberi