• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıNumarataj Şube Müdürlüğü

Abdulkadir TEZCAN

Numarataj Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres : Hipodrom Caddesi No:5
A Blok Zemin Kat
Yenimahalle/Ankara
Telefon 

(0312) 507 30 40 - 507 30 41

Fax : (0312) 507 30 43 
E-Posta
 
:
 
numarataj(at)ankara.bel.tr
 
2018 Numarataj Ücretleri

numarataj_ucretler.PNG

Haberler

Numarataj Şube Müdürlüğü


A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

a)       5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri kanununa göre hazırlanan, 31.07.2006 Tarihli ve 26245 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik usul ve esaslarına uygun olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin sorumluluğunda bulunan Ankara sınırları içerisindeki Cadde, Sokak, Meydan ve Bulvar isimlerinin verilmesi veya değiştirilmesi işlemlerini Ankara Valiliği onayı ile gerçekleştirmek. Yapılan bu değişikliklerin Numarataj Şube Müdürlüğü tarafından Ulusal Adres Veri Tabanında güncellemek, sahada (zeminde) direk, tabela ve kapı numarası montajlarının yapılması sağlamak.

b)       Oluşturulacak yeni mahallelerle ile ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise sunarak gerekli çalışmaları yapmak.

A.1.Arşivleme ve Veri Akış Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

a)       Şube Müdürlüğünün faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla birimler arası koordinasyonu sağlamak.

b)       Şube Müdürlüğü yazışmaları, dış kurum kuruluş ve şahıs yazışmalarını takip etmek,arşivlemek.

c)       Memur,işçi ve sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemleri düzenli olarak yaparak özlük dosyalarını arşivlemek.

d)       İhtiyaçların tespitini yaparak ilgili birimlerce temini konusunda gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

e)       Aylık ve yıllık faaliyetleri derleyerek kayda geçirmek, ilgili birimleri bilgilendirmek.

f)        Şube Müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.

g)       Şube Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak için ihale yapmak, Doğrudan temin, pazarlık usulü, açık ihale, satın alma yolları ile mal alımlarını gerçekleştirmek.

h)       Şube Müdürlüğü için gerekli olan sarf malzeme ihtiyacının karşılanması ve kullanılan demirbaş malzemelerin muhafazasının sağlanması, ömrü biten demirbaş malzemelerin hurda düşümünü gerçekleştirilmesi.

i)         Şube Müdürlüğümüze ait numarataj gelirlerini kayıt altına almak

A.2.Harita Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

a)       Numarataj çalışmaları için gerekli olan haritaları hazırlamak.

b)       Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmiş cadde, sokak,  bulvar ve meydanları haritalara işleyerek güncel tutulmasını sağlamak.

c)       Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamak ve toplantılara katılmak.

d)       Yetkimiz dahilinde, ihtiyaç olan  konularla ilgili haritaları üretmek.

e)        İlçe, Mahalle, Yol, Yapı, İmar ve Numarataj verilerinin veri tabanımızda güncel tutulmasını sağlamak.

f)        MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) projesi kapsamında uygun veri üretmek.

g)       Üretilen veriler arasındaki coğrafi ilişkiyi sağlayarak veri tabanına işlemek.

h)       Cadde, sokak, bulvar ve meydanların isimlendirilmesi ile isim değişikliği yapılmasına dair çalışmaları yapmak, Belediye Meclisine sunmak, kabul edilerek onayı alınan Meclis Kararlarını haritaya işlemek, arazide uygulamak, kurumsal web adresimizde yayınlanmak ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla bilgilendirme yazışmalarını yapmak.

i)         Adres ve veri bütünlüğünü korumak için adrese ilişkin cadde, sokak, bulvar ve meydan isimlendirmelerinde  mükerrerliği önleyici çalışmaları yürütmek

j)         Şube Müdürünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği diğer görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak.

k)       Ankara iline ait yol ağı ile ilgili istatistikî verilerin güncel tutulmasını sağlamak.

l)         Meydan, bulvar, cadde, sokak  yol isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek, numara verilen yerlerle ilgili numarataj çalışmasını ve arazide tabela uygulamasını yapmak.

m)     Meydan, bulvar, cadde, sokak  yol isimlerine ve numaralarına göre tabelaların üretimini yapmak, yaptırmak ve alanda uygulamak.

n)       Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokaklardaki direk ve tabelaların; tamir, bakım ve onarımını yapmak. (Bozulan ve eskiyen direk ve tabelaların yenisi ile değişimi, boyanması vb.)

  • o)       Belediye Meclis Kararı ile yapılan isimlendirme ve değişikliklerin zeminde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

p)       Alanda uygulanan numarataj çalışması sonucunda belirlenen cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT'ye) işlenmesini sağlamak.

A.3.Numarataj Şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

a)       Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binalara numara vermek, bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak, tabelalarını yapmak ve alanda uygulamak.

b)       Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelaların üretimini yapmak, yaptırmak ve alanda uygulamak.

c)       Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokaklardaki Direk ve tabelaların; tamir, bakım ve onarımını yapmak. (Bozulan ve eskiyen direk ve tabelaların yenisi ile değişimi, boyanması v.b.)

d)       Belediye Meclis Kararı ile yapılan isimlendirme ve değişikliklerin zeminde uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak.

e)       Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralarının (ADRES KAYIT SİSTEMİNDE) Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesini sağlamak.

f)        Kurumların ve şahısların (ADRES KAYIT SİSTEMİNDE) Ulusal Adres Veri Tabanında adresle ilgili başvurularını, Arşiv ve Banko sistemi kayıtlarından tetkiklerini yapmak. Arşiv ve Banko kayıtlarında bulunmayan taleplerin zeminde (Keşif Memurunca) tetkiki ile cevaplandırmak.

g)       Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesini sağlamak.

h)       Ulusal Adres Veri Tabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak.

i)         Günlük verilen numarataj yazılarına ilişkin kapı numarası levhalarını hazırlamak.