• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıYetki, Görev ve Sorumluluklar

Fen İşleri Dairesi Başkanı

MADDE 6- (1) Daire başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Daire başkanlığının hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak,

b) Belediyenin yetki alanındaki meydan,  bulvar, cadde ve ana yolların yapım, bakım ve onarım işleri ile bakım onarım projelerini yapmak,

c) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek,

ç) Katı atık ve çöp toplama tesisleri yapmak,

d) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak,

e) Semt pazarları, toptancı haller, mezbahalar, soğuk hava depoları ve bunlara ilişkin sosyal tesisleri yapmak, yaptırmak,

f) Kentin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak,

g) Tüm sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak,

ğ) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,

h) Sağlık merkezleri, hastaneler, sağlık ocakları yapmak, yetişkinler, yaşlılar engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla sosyal tesisler yapmak,

ı) Büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmelik hükümlerince oluşturulan altyapı koordinasyon merkezinin (AYKOME) toplantılarına katılmak,

i) Daire Başkanlığınca, Büyükşehir içinde yapılacak altyapı yatırımları için stratejik plana ve yatırım programlarına uygun olarak yapılan taslak programı (ortak programa alınması amacıyla), AYKOME Genel Kuruluna sunmak,

j) AYKOME genel kurulunca ortak programa alınan altyapı hizmetleri için, Daire Başkanlığının bütçesine konulan ödeneği, AYKOME bünyesinde oluşturulacak Altyapı Yatırım Hesabına aktarmak.

k) AYKOME genel kurulunca ortak programa alınan altyapı hizmetleri için harcanacak miktarla ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak, ertesi yılı bütçesinde ayırmak,

l) AYKOME genel kurulunca ortak programa alınmayan yatırımların harcamasını (belirlenen programa göre). Daire Başkanlığı bütçesinden yapmak,

m) Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek onaya sunmak, onaylanan politikaların uygulamalarını izlemek,

n) Yürürlükteki mevzuat dahilinde Daire Başkanlığının yıllık Faaliyet raporunu, Performans Raporunu ve 5 yıllık Stratejik Planını hazırlayarak, ilgili Daire Başkanlığına göndermek,

o) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcamasını yapmak ve hesaplarını tutmak,

 ö) Daire Başkanlığının yapmış olduğu hizmetlerle ilgili ücret tarifeleri önerilerini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek ve Meclisçe kabul edilecek “Belediye Gelirleri Tarifeleri” ni  uygulamak,

p) İlçe Belediyelerine ait görevlerden bir veya bir kaçını, meclis kararına bağlı olarak yapmak veya

yaptırmak,

r) Belediyeye bağlı ünitelerin, ilçe belediye başkanlıklarının ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kurulan işletmeler çerçevesinde her türlü araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak, ayrıca asfalt, bitüm, emisyon, tuz, hazır beton, beton boru, plak taş, kırma taş, mıcır, kum, beton briket, beton bordür ve diğer malzeme ihtiyaçlarını üretmek veya satın alma yoluyla karşılamak,

s) Daire başkanlığının görev alanına giren yol, asfalt dahil tüm yapıların kesin hesaplarını yapmak. Müteahhitler eliyle yaptırılan işlerin müteahhitlerle birlikte yapacağı kesin hesapları 1 yıl içinde çıkarma mecburiyeti olduğu gibi dairenin araç, gereç, malzeme ve işçilerini kullanarak (pür emanet) yaptığı işlerde de kesin hesabını 1 yıl içerisinde sonuçlandırmak,

ş) Daire başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğu kapsamında Ankara’ya yönelik vizyon projeleri yapmak ve yaptırmak,

t) Daire başkanlığının stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım programları ve bütçeleri doğrultusunda gerekli projeleri hazırlatmak,