• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıEtüd ve Proje Şube Müdürlüğü

Ahmet Nazım AKKAYA

Etüd ve Proje Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres :

 Hipodrom Cad.No:5 B Blok
 Kat:3 Yenimahalle / ANKARA

Telefon :  (0312) 507 10 45
Fax :  (0312) 507 20 11
E-Posta :  projebankası@ankara.bel.tr
En Son Haberler

   Şube Müdürlüğümüz; Daire Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kent kimliğini belirleyici, Ankara’nın bir tarih, kültür, doğa, turizm, sanayi ve ticaret kenti olarak geliştirilmesine katkıda bulunacak vizyon projelerin ve Ankara halkının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasına karar verilmiş projelerin planlama, araştırma, geliştirme ve üretim aşamalarından sorumludur. 

MADDE 13- (1)Şube müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Fen İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, Ankara’ya yönelik vizyon projeleri geliştirmek
b) Fen İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, ihtiyaç duyulan projelerle ilgili planlama, araştırma, geliştirme işlerini yapmak veya yaptırmak, analitik etütleri, fizibilite raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak
c) Daire Başkanlığının stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım programları ve bütçeleri doğrultusunda gerekli projelerin yapılması veya yaptırılması, incelenmesi ve onaylanmasını sağlamak
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen hizmet taleplerini değerlendirmek, gerekli ise belediye meclis görüşünü almak, meclis kararlarını inceleyerek alınan kararlar doğrultusunda yapılması gereken işleri tespit etmek,
d) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında Ankara’ya yönelik prestij projeleri için proje hizmeti alımı konusunda ihtiyaç duyulduğunda yurtiçi ve yurt dışı proje yarışmaları düzenlemek, proje yarışmasına ait kurul ve komisyonu kurmak, dereceye giren projelere ödül verilmesini sağlamak
e) Fen İşleri Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, mimari, kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm alanlarında gerekebilecek mimari ve mühendislik projelerini yapmak/yaptırmak, röle, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, proje çalışmaları için gerekli jeolojik etüt ve zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, , proje alanlarının hali hazır arazi ölçümlerini yapmak ve yaptırmak, fikir projeleri için, gerektiğinde üç boyutlu görselleştirmeleri, maket ve animasyon filmlerini hazırlamak veya hazırlatmak,
f) Yapılması planlanan proje alanlarının imar ve mülkiyet bilgilerini ilgili birimlerden temin etmek,
g) Gerekli durumlarda tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
ğ) Proje üretiminde gereken her türlü teknik malzemeyi temin etmek,
h)Yapımı, ihale edilen proje işlerinin; sözleşme eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak ve iş programı gereğince yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,
ı) Sözleşme gereği hazırlanan projelerin proje kontrolünü/kontrollüğünü yapmak,
i) Proje ile ilgili hak edişleri değerlendirmek, işin bitiminde kabul için gerekli işlemleri tamamlamak,
j)Projelerin ihale dosyalarını oluşturmak için gerekli olan evrakları mahal listesi, teknik şartname, keşif-metraj, yaklaşık maliyet hesabı, ilerleme yüzdesi, sıralı analiz girdileri tabloları vb. hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan dosyaların ilgili birimine aktarılmasını sağlamak,
k) Proje ile ilgili kesin hesapları sonuçlandırmak,
l) Şube müdürlüğünün daha etkin görev yapabilmesi için bünyesinde gerekli alt birimleri oluşturmak, alt birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve denetlemek,
m) Mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtiçi ve yurtdışı meslek örgütleri ile mesleki konularda diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,
n) Sit, özel çevre koruma, karayolları, devlet su işleri vb. alanlarda yürütülen projelerin hakkında ilgili kurumlardan görüş almak.

ODTÜ - Konya Yolu Bağlantısı

Kuşcağız Aile Yaşam Merkez

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi

Hacıbayram Camii Projesi

Dikmen Vadisi Son Etap Rekreasyon Alanı Çelik Köprüler