• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıAYKOME Şube Müdürlüğü

Selahattin ÇETİN

AYKOME Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres Hipodrom Cad. No:5  
Yenimahalle / ANKARA
Telefon    : (0312)  507 21 00
Fax : (0312)  507 21 41
Kurumlar İçin Altyapı Yatırım Programı

aykome_kapak.jpg

DUYURULAR

*Belediyemiz tarafından yapılan yaya kaldırım inşaları sırasında kaldırım altına döşenen boş boruların kullanılması halinde üst zemin bedelinin  her yıl belirlenen zemin tahrip ücretinin %70 oranında alınmasına karar verilmiştir.

*AYKOME Müeyyideler Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Bendine istinaden 2018 yılında uygulanacak bedel 3500 TL olarak belirlenmiştir.

 

* Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 07.02.2018' de yapılan 354 nolu Genel Kurulunda aşağıdaki belirtilen kararlar alınmıştır.

1- Yeni sezon için alt yapı kurumlarının plan ve programlarını düzenlemelerine, devam eden
altyapı çalışmalarının AYKOME Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği çerçevesince
yapılmasına ve çalışmaların hızlandırılarak tamamlanmasına,
2- Emniyet ve trafik tedbirleri alındıktan sonra çalışma yapılmasına,
3- Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre çalışma yapılmasına,

Toplantıya katılan kuruluş ve yetkililerince karar verilmiştir.

AYKOME 350 nolu genel kurul kararı

Görev ve sorumluluklar

Aykome Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanı veya görevlendirdiği kişinin başkanlığında faaliyet gösteren AYKOME’nin kanunlar ve yönetmelikler ile genel kurulda alınan kararlara göre sekreterya görevini yürütür. Kamu kurum ve kuruluşları, özel veya tüzel kişiler ile ve Belediyelerce gerçekleştirilecek alt yapı çalışmalarını düzenler ve koordine ederek ruhsatlandırılmasını sağlar. Şubenin alt birimlerindeki çalışmaların ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasını sağlayarak takibini yapar veya yaptırır.

(2) Koordinasyon Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Şube müdürlüğünün evrak kaydını ve akışını takip etmek,
b) Şefliklerden gelen işlemli evrakları Şube Müdürünün onayına sunarak, kurum ve kuruluşlar ile özel veya tüzel kişilere gidecek evrakların takibini sağlamak,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel veya tüzel kişilerin yazılı müracaatları ile Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya bağlı birimlerinden gelen evrakları kayıt altına alarak Şube Müdürlüğüne bağlı şefliklere zimmet karşılığı işlemler için sunmak,
ç) Şube müdürlüğümüzde görev yapan personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili işlemleri takip ederek, yazışmalarını yapmak ve kayıtlarını tutmak,
d) Şube müdürlüğünün arşiv ile ilgili dosyalama depolama v.s ile ilgili işlemleri yapmak,
e) Şube müdürünün yasal mevzuatı çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,
f) Şube müdürlüğünde çalışan personellerin günlük geliş – gidişlerini takip etmek, izin, sağlık raporu, disiplin vb. evrakları hazırlamak, tebliğini yapmak, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
g) İşçi personellerin aylık puantajlarını düzenlemek,
ğ) Hizmet içi eğitim konularını ihtiyaca göre tespit ederek, eğitimlerin organizasyonu için ilgili birimlerle irtibat kurarak sonuçlandırmak; şefliklere bildirmek ve katılımlarını sağlamak,
h) Personel ile ilgili her türlü (sosyal, kültürel v.s.) işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
ı) Personelden gelen önerileri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonu sağlamak,
i) Personelin, mal bildirimi hakkındaki kanuni hükümler doğrultusunda mal bildirim beyannamesi düzenlemelerini sağlamak,
j) Şube müdürlüğünün demirbaş ve ayniyat kayıtlarını tutmak,
k) Demirbaşa kayıtlı araç gereçlerin demirbaş listelerini bulundurmak, ekonomik ömrünü doldurmuş demirbaşların düşümlerinin yapılmasını sağlamak,
l) Şube müdürlüğü denetim faaliyetlerinde kullanılan araçların görev dağılımı yaparak araçlara ait aylık puantajlarını düzenleyip ilgili birime iletmek,
m) Çalışma ortamının iş sağlığı – işyeri güvenliği adına varsa eksikliklerini tespit ederek gerekli araştırmaları yapıp, çözümleri konusunda projeler üretmek,
n) Bağlı bulunulan daire başkanlığının stratejik planı ve performans programı doğrultusunda şubesi ile ilgili çalışmaları planlayarak, gerekli katkıyı sağmak,
o) Bir sonraki yıl için şubesi ile ilgili harcamaları planlayarak hizmet alımı, mal alımı, donanım – yazılım ihtiyaçları doğrultusunda bütçesini oluşturarak uygulama yılı içerisinde gerekli şartname ve ihale evraklarının hazırlanmasını temin ederek ihale işleri ve idari işler şube müdürlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
ö) Şube müdürlüğü bünyesinde kurulu bulunan bilgisayar Network sistemi ve bu sistem üzerinde bulunan işletim sistemlerini ve işlemlerin yapıldığı yazılımların düzenlenmesi sağlamak üzere Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı ile olası irtibatı sağlamak,
p) Müdürlüğün her türlü donanım, yazılım, araç-gereç ihtiyaçlarını tespit ederek, verimlilik çerçevesi içerisinde, gerekli birimlerle irtibat kurarak temin edilmesini sağlamak,
r) Gelişen teknolojileri takip ederek sistemin teknoloji ile uyumluluğunun sağlanarak sistemin güvenilir ve güncel olmasını temin edip haftalık yedeklerini almak,
s) Altyapı kurum ve kuruluşları ile İlçe Belediyelerin katılımıyla yapılan aylık Aykome Genel Kurul toplantılarının sekretarya görevinin yürütülmesinde gerekli yazışmayı ve alınan kararlarla ilgili raportörlüğünü yaparak gerekli birimlerin onayına sunmak,
ş)Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları altyapı yatırımları için yıllık yatırım programlarının bilgisayar ortamında veri girişlerinin yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak,
t)Şube müdürlüğünce verilen ruhsatlara ait haftalık raporları ve aylık gelir cetvellerine ait listeyi hazırlamak, ilgili şefliklere iletmek,
u)Personellerin, işler, işlemler ve işleyişin kontrolünü sağlamak,
ü)Mavi masa aracılığı ile Şube Müdürlüğümüze gelen tüm taleplerin yasal süreci içerisinde yerinde tespit ve yazışmasının yapılarak zamanında cevaplandırılmasını takip etmek,
v)Şube Müdürlüğünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,

(3) Şahıs Ruhsat Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Altyapı kuruluşlarının göndermiş oldukları şahıs müracaat evraklarını (su, kanal, elektrik, doğalgaz, telefon) Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Aykome yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda inceleyerek uygun olanlara altyapı ruhsat işlemlerini yapmak,
b) Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ruhsatsız (kaçak) yapılan kazılar için tutanak tanzim ederek cezai müeyyide için saymanlık birimine göndermek,
c) Şahıs müracaatları için Aykome’ye gelen ve ruhsat işlemi yapılmayan evrakların iadelerini ilgili altyapı kuruluşlarına yılsonunda iadesini sağlamak,
ç) Vatandaşların Mavi Masa aracılığı ile Şube Müdürlüğümüze gelen tüm taleplerin yasal süresi içerisinde yerinde tespit ve yazışmasının yapılarak zamanında cevaplandırılmasını takip etmek,
d) Gelen ruhsat taleplerinin yerindeliğini veya mali işler şefliğinin talebi doğrultusunda teminat iadesi sırası gelen evraklarda mahallinde kontrolü için, bünyesinde bulunan personelin ekip planlamasını ve günlük – haftalık – aylık programını hazırlar. Performans takibini yapar, gerekiyorsa performans artırıcı tedbirler alarak uygulamak,
e)Altyapısı tamamlanmış mahallerin tamir çalışmalarının yapılması için cadde sokak durumuna göre ilgili belediyeye ve tamir tadilat birimlerine bildirmek,
f)Mavi Masa aracılığı ile Şube Müdürlüğümüze gelen tüm taleplerin yasal süreci içerisinde yerinde tespit ve yazışmasının yapılarak zamanında cevaplandırılmasını takip etmek,
g)Şube Müdürlüğünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,
ğ)Personellerin, işler, işlemler ve işleyişin kontrollerini sağlamak,

(4) Kurum Ruhsat Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Belediyemiz ile altyapı kurum ve kuruluşlarından gelen altyapı programlarının ortak programa uygun olan projeleri için ortak yatırım programını belirlemek,
b) Gelen ruhsat taleplerinin yerindeliğini, güzergâhlarının ve tranşe şeklinin uygunluğunu, alternatif güzergâh olup olmadığını araştırır, mahallinde kontrolünü yapar, uygulanacak yönteme karar verir. Bunun için, bünyesinde bulunan personelin ekip planlamasını ve günlük – haftalık – aylık programını hazırlar. Performans takibini yapar, gerekiyorsa performans artırıcı tedbirler almak ve uygulamak,
c) Kaliteyi artırıcı, sürekliliği sağlayıcı araştırmalar yapar, diğer aykomeli belediyelerin yönetmeliklerini inceler, yenilikleri takip eder, gerek duyarsa yerinde incelemek üzere teknik geziler düzenlemek,
ç) Altyapı kuruluşlarının ilgili yöneticileriyle, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli istişare içinde olur, sorunları ve çözüm önerilerini belirler, paydaşların da çözüme katkıda bulunmalarını sağlamak,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programda olan veya olmayan altyapı yatırımları için belirlenen altyapı yatırım programına uygun olarak ruhsatlandırma işlemlerini yapmak,
e) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde alınan ruhsatların yönetmelik ve şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler, çalışmalarda uygun olmayan bir durum tespit edildiğinde tutan aklandırılarak ilgili birime sunar. Ayrıca ruhsata tabi işlerle ilgili olarak alınan teminatların iadesi ile ilgili işlemleri de yürütmek,
f) Altyapısı tamamlanmış mahallerin tamir çalışmalarının yapılması için, cadde ve sokak durumuna göre ilgili belediyeye bildirmek,
g) Altyapısı tamamlanmamış mahallere altyapı kuruluşlarını tahribat büyüklüğüne göre büyükten küçüğe girmelerini önerir, aynı mahallin altyapı çalışmalarının aynı dönemde çözülmesi için ilgili altyapı kuruluşlarını koordine etmek,
ğ)Mavi Masa aracılığı ile Şube Müdürlüğümüze gelen tüm taleplerin yasal süresi içerisinde yerinde tespit ve yazışmasının yapılarak zamanında cevaplandırılmasını takip etmek,
h)Personellerin, işler, işlemler ve işleyişin kontrollerini sağlamak,
ı)Şube Müdürlüğünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek takip etmek ve sonuçlandırmak,

(5) Mali İşler Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin, ruhsat şartlarına aykırı, ruhsatsız veya ruhsat harici yapılan kazı çalışmalarında düzenlenen tutanak gereği cezai müeyyideyi uygulamak, gerekli yazışmaları yaparak ilgilisine tebliğ etmek,
b) Zemin tahrip ücretini; İlçe ve kuruluş bazında aylara göre çıkararak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,
c) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve ilgili birimlerden gelen iş ve işlemlerin yazışmasını yaparak neticelenmesini sağlamak,
ç) Ruhsata tabi yapılan imalatlardan alınan teminat bedelinin iadesi uygunluğu tespit işlemini yapmak veya ruhsat şefliğine yaptırmak,
d) Uygun ise teminat iadesi için gerekli evrakları düzenleyerek teminat iadesi işlemini gerçekleştirmek,
e) Şube Müdürlüğünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,
f)Personellerin, işler, işlemler ve işleyişin kontrollerini sağlamak,
g)Mavi Masa aracılığı ile Şube Müdürlüğümüze gelen tüm taleplerin yasal süresi içerisinde yerinde tespit ve yazışmasının yapılarak zamanında cevaplandırılmasını takip etmek,

(6) Denetim Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) AYKOME Şube Müdürlüğünün vermiş olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmek,
b)Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirlerinin belirten esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınma durumunu kontrol ederek, uygun olmayanlar için gerekli uyarılar ve cezai işlemler yapmak,
c)Kamu kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları ve şirketleri, özel ve tüzel kişilerin çalışmalarında; İşaret ve işaretlemeler ile bildirme levhalarının denetlenmesi, belirlenen standartlara göre çalışma alanında giyilen kıyafetlerin denetlenmesi, çalışmalar da tabela ve tanıtıcı panoların denetlenmesi, onaylı trafik işaretleme projeleri ve ilgili güzergaha ait trafik müsaadesinin varlığının denetimini yapmak,
ç)Eksiklikler dahilinde çalışma yapan özel veya tüzel kişilere müeyyide yönetmeliğine göre ceza kesilmek,
d) Şube Müdürlüğünün yasal mevzuat çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirmek, takip etmek ve sonuçlandırmak,
e) Mavi Masa aracılığı ile Şube Müdürlüğümüze gelen tüm taleplerin yasal süresi içerisinde yerinde tespit ve yazışmasının yapılarak zamanında cevaplandırılmasını takip etmek,
f) Personellerin, işler, işlemler ve işleyişin kontrollerini sağlamak,