• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Fen İşleri Dairesi BaşkanlığıAfet Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Cihat ÇİÇEKLİ

Afet Koordinasyon Şube Müdürü


Özgeçmişi
   İletişim Bilgileri
Adres :

Hipodrum Caddesi B Blok No:5 Kat:18 Yenimahalle/ANKARA

Telefon 

(0312) 507 17 04
(0312) 507 25 66
(0312) 507  AKOM

Fax : (0312) 507 26 86 
E-Posta
 
:
 
afet(at)ankara.bel.tr
 
   Ankara Hava Durumu

ANKARA

Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 

MADDE 12- (1) Şube Müdürünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Ankara Büyükşehir Belediye Birimleri, ilk kademe ve ilçe belediyeleri, bağlı ve ilgili kurumlar ile iştirakleri arasında koordinasyon sağlamak, 

b) Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan (Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD vb.)  afet senaryolarına yönelik zarar önleme/azaltma ve müdahale planlarının ilgili birimler arasında koordinasyonunu sağlamak, 

c) Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan (Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD vb.) hazırlamış olduğu afet senaryolarına yönelik afet ve acil durum planı, il acil ulaşım ve eylem planlarını ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, 

ç) Afet durumunda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD ve Ankara Valiliğinin hazırlamış olduğu hazırlanan planları Belediyemiz birimleri arasında koordine etmek, 

d) Afet öncesi, esnası ve sonrası durumlar için Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan  “Afet Bilgi Sistemi” (Afetlerin her safhasında insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için (sanal) bir ağ ortamında konuyla ilgili veri-bilginin eşgüdüm içinde zamanında sağlanması ve bilgi değişimlerinin kolaylıkla yapıldığı güçlü, bütünleşik bir teknolojik sistemdir.)’ni takip etmek, 

e) Afet durumunda gerektiğinde telefon, telsiz ve görüntü sistemini Belediyemiz ilgili birimleri ile beraber koordine etmek,  

f) Afet durumunda planlara uygun olarak müdahale görevi olan Belediyemiz birimler arasında koordinasyonu sağlamak, 

g) Afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında lojistik, bakım/onarım vb. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan konuları, ilgili birimler arasında koordine etmek, 

ğ) Bu hizmetler için gerekli yazışma, personel ve diğer idari hizmetlerini yürütmek.

 

(2) Risk Azaltma ve Planlama şefliğinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan (Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD vb.)  Afet-Acil durum ve eylem planlarının (TAMP, ADSEP, ATEP vb.)  Diğer kurumlar ve ilgili birimler ile entegre koordinasyonunu sağlamak, 

b) Afet zararlarını önleme/azaltma temel planlarını (Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) vb.) ilgili birimler ile koordinasyonunu sağlamak. 

c) Uygulama ve Eylem planlarındaki görevlendirilmiş personellerin envanterini tutmak, 

ç) Uygulama ve Eylem planlarında ihtiyaç duyulan araç-gereç envanterlerini tutmak, 

d) Afet öncesi Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan “afet bilgi sistemi”  (Afetlerin her safhasında insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza indirmek için (sanal) bir ağ ortamında konuyla ilgili veri-bilginin eşgüdüm içinde zamanında sağlanması ve bilgi değişimlerinin kolaylıkla yapıldığı güçlü, bütünleşik bir teknolojik sistemdir.)’ni takip etmek, 

e) Bu hizmetler için gerekli yazışma, personel ve diğer hizmetlerini yürütmek.

  

(3) Afet Koordinasyon ve Dokümantasyon şefliğinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan (Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD vb.) Afet senaryolarına yönelik müdahale planının uygulanmasında ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak,

b) Afet durumunda Devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan (Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD vb.) acil ulaşım ve eylem planlarının uygulanmasında, ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak,     

c)  Afet esnası ve sonrasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından

hazırlanan“afet bilgi sistemi”  (Afetlerin her safhasında insan kaybını ve ekonomik kaybı en aza

 indirmek için(sanal) bir ağ ortamında konuyla ilgili veri-bilginin eşgüdüm içinde zamanında

 sağlanması ve bilgi değişimlerinin kolaylıkla yapıldığı güçlü, bütünleşik bir teknolojik sistemdir.)’ni

takip etmek,  

ç) Afet durumunda müdahalenin planlara uygun olarak ilgili birimler arasında koordinasyonu

sağlamak,

d) Afet durumunda gerektiğinde telefon, telsiz ve görüntü sistemini Belediyemiz ilgili birimleri arasında koordine etmek,

e) Afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında lojistik, bakım/onarım vb. konularda Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan konuları ilgili birimler arasında koordine etmek.            

f) Memur ve sözleşmeli ve işçi personellerin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak, personelin kurum içi vekalet, tedviren yürütme onaylarını hazırlamak,

g) Şube Müdürlüğümüze gelen evrakları Şube Müdürünün havalesine sunmak, 

h) Memur, sözleşmeli ve işçi personel ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak ve gerekli değişiklikleri zamanında kayıt altına almak,  

ı) Memur, sözleşmeli ve işçi personellerin görevli izinli sayılmaları durumunda gerekli Oluru almak,

i)Şube Müdürlüğünün resmi yazışma, yazı işleri ve personel hizmetlerini yapmak, evrak kayıt ve arşivleme işlerini yapmak, evrakları dosyalamak, ilgili birimlerle yazışma yapmak,

adsep.jpg afetnedir.jpg udsep.jpg
Ankara Deprem Stratejisi
ve Eylem Planı 
Afet Nedir?
Afet Türleri Nelerdir? 
Ulusal Deprem Stratejisi
ve Eylem Planı 
1.png kbrn-kapak.jpg  
Ankara
Taşkın Eylem Planı
KBRN
Tehlikeli Maddeler