İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığıİşçi İlişkiler Şube Müdürlüğü

Osman GÜNENÇ

İşçi İlişkiler Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri

Görev ve Sorumluluklar

 1. Belediyede görev yapan işçi personelin, göreve başlayışlarından görevden ayrılıncaya kadar her türlü özlük hakları ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 2. Görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda üst makama önerilerde bulunmak.
 3. Hizmetin yürütülmesinde bağlı personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak.
 4. Personelden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonu sağlamak.
 5. Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.

Personel şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. İşçi personel alımında; işçi sınav komisyonunun oluşturulması için Başkanlık Olur’u alınması, talep formlarının düzenlenerek İş Kur’dan işçi gönderilmesini temin etmek, yazılı ve sözlü sınavın gerçekleştirilmesi sonrası sınavı kazanan işçilerin hizmet sözleşmelerinin hazırlanarak göreve başlatılmaları işlemlerini yürütmek.
 2. Benzer şekilde mevsimlik işçi alınmış ise hizmet sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerini yürütmek.
 3. İşçilerin T.İ.S. ile getirilen haklardan; ücret zammı için yevmiye çizelgesi düzenlenmesi ve diğer sosyal haklarının takip ve tespiti için yazışmalar yapmak.
 4. İşçilerin unvan değişikliği, yer değişikliği ve yevmiye değişikliği işlemleri için Başkanlık Olur’larının hazırlanması, takibinin yapılması ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
 5. İlgili mevzuatı gereğince işe alınan ve çeşitli sebeplerle ayrılan işçilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi işlemlerini yapmak.
 6. İşçilerin emeklilik sürelerinin tespiti için, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri takip etmek.
 7. İşten ayrılan veya işe başlayan işçilerin elektronik ortamda İş Kur’a bildirilmesi işlemlerini yürütmek.
 8. T.İ.S. hükümleri çerçevesinde ihtiyaç halinde işçilerin Pozisyon Değişikliği Sınavlarının yapılması ile ilgili işlemleri yürütmek.
 9. Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak İşçi kadro iptal ve ihdası ile ilgili işlemlerin yürütülmesi.
 10. işçilerin emeklilik işlemleri ile ilgili Daire Başkanlıklarından gelen teklif üzerine Başkanlık Olur’u (kayıt kapama) alarak ilgili şefliğe göndermek.
 11. İşçi personel ile ilgili aylık ve yıllık faaliyet raporlarını ve istatistiki bilgileri hazırlamak.

Sendikal ilişkiler ve disiplin şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. İşçi-İşveren ilişkilerinin başlangıcı olan hizmet akdinin sonlandırılması ile hizmet ilişkisinin devamı sürecinde uyulması ve uygulanması gereken kuralların İşçi Disiplin Kurulu aracılığı ile tatbik ve takibinin sağlanması.
 2. 2822 sayılı Sendikalar Kanunu, 2821 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev-Lokavt Kanun’ları çerçevesinde olmak üzere; Belediyede 4857 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan işçilerin sendika üyeliklerinin takibi ile iş yerlerimizde sendika işyeri temsilcisi veya baş temsilcilerinin mevzuat çerçevesinde yürütecekleri sendikal faaliyetleri takip etmek.
 3. Belediye ile Toplu Sözleşme yapmaya yetkili taraf sendika ile Toplu İş Sözleşmesinin başlangıcından bağıtlanma sürecine kadar ki prosedürü takip ve tanzim ederek, taraflara bildirmek, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü ile taraf sendikalarla ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
 4. Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesinin disiplini ilgilendiren konularının çözüme ulaştırılması için disiplin kurulunun oluşturulması, gündemi ve toplantılarının gerçekleştirilmesi ile ilgili raportör görevinin yerine getirilmesi.
 5. Meslek Lisesi öğrencilerinin Belediyemizde 3308 sayılı Kanuna tabi olarak mesleki eğitim (staj) yapmaları ile ilgili işlemleri yerine getirmek.

İşçi sicil ve emekli işleri şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. İşçilerin T.İ.S.’nden doğan haklarından şefliğin görev alanına girenler ile ilgili yazışmaların yapılması ve kayıtların düzenli olarak tutulması.
 2. Emekliliğe hak kazanan işçinin sicil dosyasının incelenerek kıdem tazminatına esas teşkil edecek olan hizmet cetvelinin düzenlenerek Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne gönderilmesi.
 3. Belediyedeki çalışmaları sonucu Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanmış olan işçiler için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca istenilen sosyal yardım zammı ödemelerine ait listenin kontrol edilmesi.
 4. İşçi personele ait sicil dosyalarının arşivlenmesi ve muhafaza edilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 5. 1984 yılında lağvedilen eski Temizlik İşleri Müdürlüğünün işçi sicil dosyaları ile sigorta prim bordrolarının muhafaza edilmesi ve ilgili kişilerce talep edilmesi halinde bu Müdürlükte geçen hizmetlerin araştırılarak bilgi verilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak.
 6. İşçilere ait yıllık ücretli izin defterlerinin tanzimi hariç yıllık ve sıhhi izinlerinin dairelerinden gönderildiği kadarı ile takibi ve bilgisayar kayıtlarını yapmak
 7. Çalışan ve ayrılan işçi personel ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi bilgi taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.
 8. İşçi personel ile ilgili mahkemelerden istenilen bilgi ve belgelere ilişkin yazışmaları yapmak.
 9. Müdürlüğün gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak.