İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaşkanlığıPersonel Şube Müdürlüğü

Fazlı KELEŞ

Personel Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri

Görev ve Sorumluluklar

 1. Belediyede görev yapan memur personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli personelin ve danışmanların göreve başlayışlarından görevden ayrılıncaya kadar her türlü özlük, sicil, ve ek ödemeleri ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 2. Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Daire Başkanına önerilerde bulunmak.
 3. Hizmetin yürütülmesinde bağlı personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirlerin takibini yapmak.
 4. Personelden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında koordinasyonu sağlamak.
 5. Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak.
 6. Personel mevzuatını günlük takip edip belediye birimlerini değişikliklerden haberdar edip uygulamada bütünlüğü sağlamak.
 7. Personel Şube Müdürü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. maddesinin B fıkrası gereğince Belediye Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yapmak.

Personel şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Memur personelin ilk defa göreve başlama, açıktan atama, naklen atanma, unvan değişikliği ve birimler arası atama işlemlerini yürütmek.
 2. Memur personelin adaylık eğitimi sonrası asalet tasdiki işlemlerini yürütmek.
 3. Memur personelin emeklilik, ölüm, istifa, görevden çekilme, gibi nedenlerle kayıt kapama işlemlerini yürütmek ve askerlik borçlanması işlemlerini yapmak.
 4. Memur personelin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak.
 5. Memur personelin ödül ve ikramiye iş ve işlemlerini takip etmek, sicillerine işlemek.
 6. Memur personelin kurum içi ve kurum dışı geçici görevlendirme onayları ile vekalet, tedviren yürütme onaylarını hazırlamak.
 7. Faaliyet alanı ile ilgili olarak; dış kurumlardan, belediye birimlerinden, belediye çalışanlarından ve vatandaşlardan gelen her türlü yazı, dilekçe ve taleplere mevzuat ve üst amirlerinin direktifleri doğrultusunda cevabi yazıları hazırlamak.
 8. Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak.
 9. Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 10. Şube müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında (vekaletler hariç) meclise gerekli bilgilerin sunulması için gerekli yazışmaları yapmak.
 11. Sözleşmeli personel ile sözleşmeli sanatçıların işe başlayışlarından işten ayrılıncaya kadar her yıl sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak.
 12. Sözleşmeli personel ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurumlara bilgi vermek.
 13. Sözleşmeli personelin sözleşme hükümleri doğrultusunda yıllık, sıhhi, mazeret izinlerinin takibini yapmak.
 14. Sözleşmeli personelin işten ayrılma işlemlerini yürütmek.
 15. Belediye başkanının danışmanlarının sözleşme, atama ve diğer işlemlerini yürütmek.
 16. Belediyeden nakil yoluyla başka kurumlara atanan memur personelin nakil işlemlerini hazırlamak.
 17. Memur, sözleşmeli personel, sözleşmeli sanatçı ve başkan danışmanlarına tanıtıcı belediye kimlik kartlarını hazırlamak, dağıtımını yapmak ve kayıp, çalıntı gibi sair nedenlerle kaybolması halinde İçişleri Bakanlığına bilgi yazılarını hazırlamak.
 18. Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Kadro ve istatistik şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Belediyenin hizmet esaslarına göre memur ve sözleşmeli personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek ve ihtiyaca göre kadro iptal ve ihdas cetvellerini hazırlamak.
 2. Kadro taleplerinin karşılanmasına yönelik değişikliklerin sağlanması amacıyla onay hazırlamak.
 3. Büyükşehir belediyesi memur kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak. Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur personelin kadro düzenlemelerini aylık, 3’er aylık ve yıllık olarak düzenlemek.
 4. Birimlerin teşkilat şemasındaki değişiklikleri tekliflerine uygun olarak hazırlamak.
 5. Belediyeye ilk defa açıktan atama yoluyla memur alımına yönelik sınav hizmetlerini yürütmek.
 6. Memur personelin kadro ve ek göstergeleri ile ilgili işlemleri yürütmek ve belediye memur kadro defterini düzenlemek.
 7. Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar ile ilgili aylık ve yıllık olarak her türlü istatistiki bilgiler ile faaliyet raporlarını hazırlamak.
 8. Müdürlüğün bilgisi dahilinde; kamu istihdam verilerine ilişkin olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla kadro ve personel sayıları ile ilgili yazışmaları yapmak.
 9. Memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılar ile ilgili her türlü özlük ve sicil bilgilerinin kayıtlarını bilgisayar ortamında tutmak ve gerekli değişiklikleri zamanında kayıt altına almak.
 10. Mücavir alan sınırları içerisindeki diğer belediyelerin norm kadroları ile ilgili meclis kararları hakkında belediye başkanına sunulan görüş yazılarını hazırlamak.
 11.  Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak.
 12. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği doğrultusunda giyecek yardımından faydalanacak personelin kadro unvanlarının kontrolünü yapmak .
 13. Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek

Sicil ve disiplin şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Memur gizli sicil raporlarının yasalar çerçevesinde, süresi içerisinde ve eksiksiz doldurulup özel dosyalarla muhafazasını temin etmek.
 2. Memur, Sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçıların özlük, sicil ve sağlık dosyalarını mevzuata uygun bir şekilde düzenlemek ve içindeki bölümlerin noksansız tanzimini sağlamak.
 3. Personelin, mal bildirim kanunu hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildirim beyannamesi düzenlemelerini sağlamak.
 4. Makamca verilecek görev çerçevesinde, Daire Başkanlığında görev yapan Memur personele meclis kararı ile verilen manyetik otobüs kartları ve bu gibi sosyal hakların tahakkuk işlemlerini hazırlamak ve dağıtımını yapmak.
 5. Üst dereceli kadrolarda bulunan memur personele verilen hususi ve hizmet damgalı pasaportlarla ilgili yazışmaları yapmak.
 6. Memur personelin özlük hakları ile ilgili hizmet cetvelinde belirtilmesi gereken her türlü kayıtların tarih sırasına göre işlenmesini sağlamak.
 7. Memur ve sözleşmeli personelin disiplin mevzuatına uygun almış oldukları disiplin cezalarını sicil dosyalarına işlemek, disiplin cezasının ilgili personele bildirimini yapmak ve cezanın uygulanması ile ilgili yazışmaları yapmak.
 8. Adli suçlar ile ilgili mahkemelerde görülen davalar hakkında bilgi takibi yazışmalarını hazırlamak, adli mahkeme kararına göre açığa alınması gereken memur personelin onayını hazırlamak ve Yargıtay kararı çıkıncaya kadar adli mercilerle olan yazışmalarını hazırlamak.
 9. İç ve dış denetim ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü bilgi ve belge taleplerini gizlilik kuralları içerisinde yazışmalarını yapmak.
 10. Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak.
 11. Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek

Ek ödemeler şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Memur personelin yıllık Bütçe Kanunu ile veya Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile yayımlanan yan ödeme ve diğer tazminatlarla ilgili alınması gereken vize ve onayları hazırlamak.
 2. Memur ve sözleşmeli personelin geçmiş yıllardaki sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerinin tespiti ile bir üst öğrenimi bitirenlerin müracaatları halinde intibak onaylarını hazırlamak.
 3. Memur ve sözleşmeli sanatçı personelin derece, kademe ve kıdem terfii onaylarını hazırlamak.
 4. Memur personelin asalet tasdiki ve askerlikte geçen sürelerinin intibak onaylarını hazırlamak.
 5. Faaliyet alanı ile ilgili olarak idare aleyhine yargı yerlerinde açılan davalara ilişkin hukuk müşavirliğine savunmaya esas bilgi, belge ve kapsamlı görüş yazılarını hazırlamak.
 6. Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Evrak ve arşiv şefliğinin Görev, Yetki ve Çalışma Konuları

 1. Daire başkanlığına gelen evrakların müdürlükler itibariyle tasnifini yaparak kayıt altına almak, daire başkanının havalesine sunmak ve müdürlüklere dağıtımını yapmak.
 2. Daire Başkanlığının her türlü giden evrakın kaydını yapmak ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.
 3. Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak.
 4. Belediyenin memur, sözleşmeli personel ve sözleşmeli sanatçılarına ait özlük, sağlık ve sicil dosyalarının arşivleme hizmetlerini yürütmek, muhafazasını sağlamak.
 5. İlgili mevzuat dahilinde daire başkanlığının diğer iş ve işlemleri ile ilgili her türlü belgelerinin arşivlenmesi hizmetlerini yürütmek
 6. Amirlerinin verdiği diğer iş ve işlemleri yürütmek.