• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıHalkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Alp Aykut ÇINGIR

Halkla İlişkiler Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 1181

Halkla İlişkiler Şefliği
MADDE 13-(1) Halkla İlişkiler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Halkla İlişkiler Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Halkla ilişkiler merkezindeki çalışma ofislerinin çalışmalarını koordine etmek,
b) Bina girişlerinde ziyaretçilerin giriş-çıkışını denetlemek ve kayıt altına almak,
c) Daire Başkanlığı adına halkla ilişkiler hizmeti vermek, tüm birimlerimiz arasında koordinasyon ve eş güdüm halinde çalışılmasını sağlamak ve denetlemek,
ç) Halkla ilişkiler hizmeti verecek uzman ve nitelikli personel temin ederek bunların görev yerlerini ve çalışma konuları ile çalışma saatlerini düzenlemek,
d) Şube Müdürlüğünün yazışmalarını, gelen-giden evrakını yönlendirmek, personelin günlük devam çizelgelerini düzenlemek, özlük işlerinin takibini yapmak ve buna ilişkin evrakları arşivlemek,
e) Halkla ilişkiler kampanyalarında görev alacak personelin seçimi, görevlendirilmesi ve takibini yapmak,
f) İŞKUR projesinin uygulanmasına katkıda bulunmak, ilgili kurumla koordineli çalışarak takibinin yapılmasını sağlamak.
g) Belediye ile ilgili olarak kamuoyu yoklamaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak,
ğ) Yapılan yoklamaların sonuçlarını rapor, broşür, kitap ve diğer dijital araçlar halinde çoğaltmak, arşivlemek ve ilgililerin istifadesine sunmak,
h) Yoklama teknikleri, istatistik, ölçme-değerlendirme programlarını geliştirmek,
ı) Kamuoyu yoklaması yapılan konularda kurum içinde konferans ve seminerler düzenlenmesini sağlamak,
i) Belediyemiz birimlerinin hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek konularda araştırma yapmak,
j) Yapılacak anketlerin zaman ve süresini belirlemek, anket için uygun yer ve ortamı hazırlamak,
k) Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü yazılı ve görsel araçlardan yararlanarak hizmetlerin tanıtımının yapılmasını sağlamak,
l) Belediye hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşlar üzerindeki etkilerini ölçmek ve değerlendirmek, süresi tamamlanan anketin sonuçlarını raporlayıp değerlendirerek ilgili birime göndermek,
m) Mobil anket aracını gerek duyulan yerlerde konuşlandırmak suretiyle, belediyemiz faaliyet ve hizmetlerini tanıtmak, sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde bulunmak,
n) Mobil anket aracının ihtiyaçlarını tespit etmek, gelişen teknolojiye uygun cihazları kullanmak.


Çağrı Merkezi Şefliği
MADDE 14-(1) Halkla İlişkiler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Çağrı Merkezi Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) e-devlet projesi gereği e-belediye çalışmasının gelişimini sağlamak,
b) Vatandaşların belediye faaliyetleri ile ilgili görüş, istek ve şikâyetleri ile proje ve önerilerini alarak ilgili birimlere yönlendirmek ve sonucundan bilgi vermek,
c) Aylık ve yıllık başvuru raporlarını düzenlemek,
ç) Çağrı merkezi ve diğer bağlanacak sabit alo hatlarının koordinasyonu ile daha iyi hizmet verebilmesi için gelişen teknolojiyi takip etmek, fuarlar açmak, açılanlara katılmak ve gerekli donanımı ve personeli temin etmek,
d) Kurulmuş veya kurulacak sabit alo hatlarının gereği halinde bir çatı altında toplanması ve eşgüdüm halinde hizmet vermesinin temini için gerekli düzenlemeleri yapmak ve yapılmasını sağlamak,
e) Çağrı merkezi bürosunun, haftanın yedi gün yirmi dört saat (resmi tatil günleri dâhil) kesintisiz hizmet vermesini sağlamak, personelin çalışma saatlerini düzenlemek ve takip etmek,
f) e-posta ve sms yoluyla vatandaşlara belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunmak,
g) Kurulmuş veya kurulacak olan halkla ilişkiler büroları ile çağrı merkezleri çalışanlarının çalışma ortamında güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.