• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıBilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Yaşar ÜNAL

Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle / ANKARA
Telefon: (0312) 507 29 06
Faks: (0312) 507 29 11

Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 21-(1) Daire başkanlığına bağlı olarak görev yapan Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürlüğü 1 şube müdürü ve bağlı 4 şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Belediye adına Bilgi Edinme Yetkilisi olarak bilgi edinme faaliyetlerini yürütmek,

b) Birim personelinin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,

c) Başbakanlık İletişim Merkezinden gelen başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere yönlendirmek, sonucunu ilgilisine ve başbakanlık iletişim merkezine bildirmek,

ç) Yıllık istatistik ve raporların istenilen formatta ve tarihte hazırlanarak ilgili makamlara sunulmasını sağlamak,

d) Birim personelinin çalışma ortamını hazırlamak ve gerekli tedbirleri almak,

e) Birimlere yönlendirilen başvuruların talebi karşılayacak şekilde ve kanunda belirtilen süre içerisinde cevaplanmasını sağlamak,

f) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinden gelen ihale taleplerini, yapım, mal ve hizmet alımlarını yapmak,

g) Tahakkuk ve hak ediş belgelerinin hazırlanmasını ve takibini sağlamak

ğ) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

h) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personeller arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personellerin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak,

ı) Daire Başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek,

i) İstatistiki raporlama ve diğer çalışma konusunda şube müdürlüklerine yardımcı olmak,

j) Şube Müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak,

k) Şube Müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlamalarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.

Bilgi Edinme Şefliği

MADDE 22-(1) Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Bilgi Edinme Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Belediye adına gelen başvuruları süresi içerisinde ilgili birimlere yönlendirerek alınan sonucu ilgilisine ulaştırmak,

b) Yıllık raporları süresi içerisinde düzenleyerek ilgili makamlara ulaştırmak,

c) Çağrı Merkezi Şefliği ve diğer dairelerin bilgi edinme sorumluları ile koordineli olarak çalışmak,

ç) Bilgi Edinme Yasası uyarınca birimlerden bilgi edinmeye konu, bilgi ve belgeleri her yılbaşında talep etmek.

d) Şeflik bünyesinde çalışan personel için düzenli aralıklarla bilgi edinme yasası ile ilgili eğitimler düzenlemek.

İdari İşler Büro Şefliği

MADDE 23-(1)Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan İdari İşler Büro Şefliğinin görev yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Basın İlan Kurumu’nda ilanların yayınlatılmasını sağlamak, bu amaçla çekilen kredi veya avansları yasal süresi içerisinde kapatmak,

b) Daire Başkanlığına yazı işleri konusunda hizmet vermek, daire başkanlığı adına gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak ve arşivlemek, arşiv yönetmeliğine göre süresi dolan evrakların imha işlemini yürütmek,

c) Hizmet araçlarının kullanım esasları doğrultusunda kullanılmasının temini ile bunlara ait puantaj ve cetvellerin tanzimi ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

ç) Daire Başkanlığı personelinin her türlü özlük ve sicil işlemlerini takip etmek ve kayıtlarını tutmak, işçi personelin puantajlarını düzenlemek, ayrılan ve başlayan personel ile diğer tebliğ ve tebellüğe konu işlemleri yapmak,

d) Kredi ve avans işlemlerini tanzim ve takibini yapmak, yemek listeleri, manyetik kartlar vb. personele ait işlerin takibini yapmak,

e) Stajyer kabulü ile geliş-gidişleri, onayları, puantajları ve diğer işlemlerin takibini yapmak,

f) Teftiş defterlerini tutmak ve her an denetime hazır bulundurmak,

g)Daire Başkanlığı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri arşivlemek.

İhale Şefliği

MADDE 24-(1) Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan İhale Şefliğinin görev yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Daire Başkanlığı ile ilgili ihalelerin şartnamelerini hazırlamak, ihale edilmiş işlerin takip ve kontrolünü yapmak, hak edişlerini düzenlemek, komisyonları ve üyeleri tespit ederek göreve çağırmak,

b)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı şube müdürlüklerinden gelen taleplerle ilgili onay almak ayrıca onayı alınmış olan yapım,mal ve hizmet alımları dosyalarını piyasa araştırmalarını yapmak(doğrudan temin ve İhale usulü) ve kamu ihale kurumunun internet sitesinden ekap ortamında ihale kayıt numarasını alarak, ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak.

c) Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası alınmış ihale dosyalarının ihtiyaç raporu, tip idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname,  tip evraklarını ve ihale ilanlarını hazırlamak,

ç) Hazırlanmış olan ihale ilanlarının kamu ihale kurumunun kamu ihale bülteninde yayınlanması için, ihale ilan bedelini yatırmak ve sevk işlem formunu düzenleyerek kamu ihale kurumuna göndermek,

d) Hazırlanmış olan ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanmasını sağlamak.

e) İhale ilanları için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından avans çekerek ihale ilan bedellerinin, kamu ihale kurumu banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak,

f) İlan işlemi yapılan ihale dosyalarının Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğü bünyesinde ihale komisyonlarını oluşturmak için ihale yetkilisinden olur almak,

g) Oluşturulan ihale komisyonlarına ihale işlem dosyalarının dijital ortamda birer örneğini vermek,

ğ) İhale ilanı yapılan ihale dosyalarının isteklilere doküman satışını yapmak ve kayıtları İnternet ortamında EKAP’a aktarmak,

h) Yayınlanmış olan ihale ilanlarına yapılabilecek itirazların ihale yetkilisine bildirilmesini ve ihale yetkilisince alınan kararların itiraz sahibine diğer isteklilere bildirilmesini sağlamak,

ı) İhale günü ve zamanı gelen ihale dosyalarının tanzimini yaparak ihale komisyonuna ulaştırılmasını ve ihalenin yapılmasını sağlamak,

i) İhale komisyonunca ihalesi tamamlanan dosyaların elektronik ortamda kamu ihale kurumu sitesinin EKAP kısmına veri girişinin yapılarak ihalenin sonuçlandırmasını tamamlamak,

j) İhale komisyonunca ihalesi tamamlanan dosyaların kamu ihale kurumundan yasaklı teyidini almak,

k) Kesinleşen ihale kararlarını, ihale yetkilisinin onayına sunmak,

l) İhale yetkilisince onaylanan ihale kararlarının, ihaleye iştirak eden isteklilere ve ihale üzerinde kalan istekliye gerekli tebligatların yapılmasını sağlamak,

m) Kesinleşen ihale kararlarına yapılabilecek itirazların, ihale yetkilisine bildirilmesini ve ihale yetkilisince alınan kararların itiraz sahibine diğer isteklilere bildirilmesini sağlamak,

n) İşlemleri tamamlanan ihale dosyalarının sözleşme yapılmak üzere ilgili şube müdürlüklerine geri göndermek,

o) Sözleşmesi yapılan ihale dosyalarının sonuç ilanlarının yayınlanmasını sağlamak,

ö) Sözleşmesi yapılan ihale dosyalarının sonuç formlarını kamu ihale kurumuna elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak,

p) Kamu ihale kurumundan ve ihale yetkilisinden gelen ihale mevzuatı hakkındaki genelgeleri, duyuruları diğer şube müdürlüklerine dağıtımını yapmak,

r) İhaleye çıkacak ihale dosyalarının bütçe ödenek kayıtlarını almak,

s) Haklarında yasaklama kararı verilen firmalarla ilgili gerekli evrak hazırlamak ve her türlü yazışmanın yapılmasını takip etmek,

ş) İhale dosyaları ile ilgili gelen dilekçe, yazılara cevap vermek ve ilgili şube müdürlüğüne yönlendirmek,

t) Daire Başkanlığının kredi ve avans evraklarını düzenleyerek Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.

Tahakkuk ve Hakediş Hazırlama Şefliği

MADDE 25-(1) Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Tahakkuk ve Hakediş Hazırlama Şefliğinin görev yetki ve çalışma konuları şunlardır

a)Daire Başkanlığımızda kullanılan gsm, data, internet, doğalgaz, elektrik, su ve telefon faturalarının tahakkukunu yaparak mali hizmetler dairesine göndermek.

b)Süreli işlerde dönemsel ödemelerin sağlanması için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca taahhüt bilgisi oluşturarak ödenmesini sağlamak

c) Memur, işçi ve sözleşmeli personeller hakkındaki, ikramiye, taltif, sosyal denge ve manyetik otobüs kartları ücretlerinin (kontörlerin) ve diğer hakların ilgili olurlar ve kararlar doğrultusunda ödeme evraklarını hazırlayarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.

ç)Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı doğrultusunda kişi, kurum ve kuruluşlara yardım, ödül, ikramiye v.b ödemelerin süreli ya da bir kereye mahsus olarak ödenmesi için ilgili evrakları düzenleyerek Mali Hizmetlere Dairesi Başkanlığına göndermek.

d) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve diğer birimlerden gelen tahakkuk ile ilgili yazıların incelenmesini ve takibini gerçekleştirmek.

e) Doğrudan alım ve ihale süreci tamamlanmış olup, hak ediş dilekçelerini faturaları ile birlikte veren firmaların dilekçeleri doğrultusunda hak ediş raporlarının düzenlenmesini sağlamak.

f) Hak edişlerin tanzim edilerek onaylanmasını, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca incelenmesi sağlamak.

g) Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığınca incelenen hak edişlerin tahakkuka bağlanarak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilerek ödenmesini sağlamak.