• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıBasın Yayın Şube Müdürlüğü

Ergahi GÜLBİTTİ

Basın Yayın Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres :

Hipodrom Cad. No: 5
Yenimahalle / ANKARA

Telefon :  (0312) 410 91 00           
Fax :  (0312) 410 91 35

Basın Yayın Şube Müdürlüğü

MADDE 8-(1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Basın Yayın Şube Müdürlüğü 1 şube müdürü ve bağlı 4 şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Birim faaliyetleri ile ilgili brifing dosyalarını hazırlamak,

b) Belediye ile basın yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri organize etmek,

c) Yazılı, görsel ve işitsel medya ile haber ajanslarından gerekli görülenlerin abone işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve arşivlemek,

ç) Şube Müdürlüğü faaliyetleri hakkında daire başkanına yazılı veya sözlü bilgi vermek,

d) Daire Başkanlığının etkinlik alanı ve hizmet içi eğitim ile ilgili araştırmalar yapmak, yapılmış olanları izlemek ve personelin istifadesine sunmak,

e) Makamın düzenleyeceği basın toplantılarını organize etmek,

f) Basın ve diğer kitle haberleşme araçlarında, belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek, değerlendirmek ve daire başkanının bilgisine sunmak,

g)Ankara Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile ilgili çeşitli yayın ve doküman hazırlamak ve hazırlattırmak, vatandaşların eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak yayınların ücretsiz olarak dağıtılmasını ve ulaştırılmasını sağlamak,

ğ)Ankara Kent Konseyi’ne verilen sekretarya hizmeti için personel temini, kırtasiye vb. işlerin devamlılığını sağlamak,

h) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personelin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak,

ı) Daire Başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek,

i) İstatistiki raporlama ve diğer çalışmalar konusunda şube müdürlüklerine yardımcı olmak,

j) Şube Müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak,

k) Şube Müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlamalarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.

Yazılı ve Görsel Medya Takip Şefliği

MADDE 9-(1) Basın yayın şube müdürüne bağlı olarak görev yapan Yazılı ve Görsel Medya Takip Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Yazılı ve görsel basında belediyeye bağlı birimler hakkında çıkan yazı ve haberler ile yayınları takip etmek,

b) Gazete, yayın ve kupürleri toplayıp düzenli bir biçimde dosyalanmasını sağlamak ve arşivlenmesini sağlamak, geçmiş yılların dosyalarını arşivde ve bilgisayar ortamında saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda faydalanmak,

c) Görsel medyada çıkan haberlerin deşifresini yaparak arşivlemek,

ç)Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri faaliyetleri hakkında bilgilendirme yayın organı olan bülten dergisinin hazırlanması, çıkarılması ve dağıtılmasını sağlamak,

d)Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet, etkinlik, proje ve çalışmalarına ilişkin yazılı, görsel ve işitsel medya ile internet haber portallarına haber ve gündem akışını fax ve e- mail yoluyla sağlamak,

e) Basınla ilgili bütün iletişim ve haber akışını sağlamak,

f) Makamca gerekli görülen basın toplantılarını düzenlemek; plan, proje ve belediye hizmetlerinin açıklandığı toplantıları organize etmek. 

Basın Yayın Şefliği

MADDE 10-(1) Basın Yayın Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Basın Yayın Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yayın politikasına uygun görsel ve yazılı yayınlar hazırlamak,

b)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlere ait yayınlara numara vererek tek elden basım ve yayımını sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda Ankara halkının istifadesine sunmak,

c) Belediye ve bağlı birimlerinin faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirici el broşürleri, bülten, afiş vb. yayınlar hazırlamak ve bunları fotoğraflarla destekleyerek yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek,

ç) Yapılan hizmetleri tanıtıcı kitap, dergi, broşürler hazırlamak, ayrıca Ankara’nın tarihi, kültürel, sanat, eğitim vb. alanlarda hazırlanmış olan kitap ve cd’leri bastırmak ve dağıtımını yapmak,

d) Süreli yayınları takip etmek ve abone olunmasını sağlamak,

Görsel İletişim Merkezi Şefliği

MADDE 11-(1) Basın Yayın Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Görsel İletişim Merkezi Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Belediyenin tüm birimlerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ve ilçe belediye başkanlarının faaliyetlerini görsel materyallerle destekleyerek yazılı ve görsel medyaya güncel bir şekilde ulaştırmak,

b) Belediyenin hizmet ve projeleri için tanıtım filmleri hazırlamak ve hazırlatılmasını sağlamak,

c)  Yapılacak sunumlar için kaynak oluşturmak ve içerik sağlamak,

ç) Gerektiğinde verilen yazılı ve sözlü talimatlar doğrultusunda belediye hizmetlerini tanıtım amacıyla kentin çeşitli yerlerine asılan tabela, billboard, totem, raket pano vb. için görseller hazırlamak,

d) İnternet ve sosyal medyada çeşitli kanalları kullanarak, belediyenin faaliyetleri hakkında toplumu bilgilendirmek,

e)  Ankara ile ilgili ödüllü ve ödülsüz film ve kısa film yarışmaları düzenlemek ve düzenlenmesi sağlamak,

f)  Belediyemizin faaliyetleri hakkında halkımıza bilgi vermek adına web tv ve web radyo vasıtasıyla internet üzerinden yayın yapmak ve arşivlemek,

g) Belediyemiz tarafından yapılan hizmetlerin insansız hava aracı ile çekmek, web tv de yayınlanmak ve takibini yapmak,

ğ) Belediye faaliyetleri hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

h)Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlara, web sitelerinde yayınlanmak üzere haber, fotoğraf ve video desteği sunmak. 

Arşiv ve Dokümantasyon Şefliği

MADDE 12-(1) Basın Yayın Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Arşiv ve Dokümantasyon Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:

a) Belediye hizmetlerini takip ederek yapılan faaliyetler hakkındaki her türlü belge ve dokümanın arşivlenmesini sağlamak.

b) Arşiv için bilgi, belge, video, ve fotoğraf seçimi yapmak, gerekli görüldüğü takdirde ihtiyaç olan materyal çekimlerini yapmak ve arşivlemek.

c) Arşiv korunması adına yazılım, yedekleme sistemi ve gerekli olan materyalleri temin etmek.

ç) Ankara ile ilgili bilgi, belge, video, fotoğraf vb. talebi olan birimlerin ve vatandaşların taleplerini karşılamak.

d) Birim tarafından arşivlenen bilgi, belge ve dokümanların izinsiz kullanımına engel olmak için gerekli tedbirleri almak.

e) Görüntüleri uluslararası yayın kuruluşları standartlarına göre işleyerek, ilgili yerlerde yayınlanmasını ve takibini sağlamak

f) Belediyemiz içerisinde kullanılan bilgi, belge, video ve fotoğraf v.b gibi görüntü unsurları ve seslerin kontrolünü yapmak.

g) Birim tarafından üretilen bilgi, belge, video ve fotoğraf v.b gibi görüntü unsurları ve seslerin üretiminden imhasına kadar olan sürecin sistemli bir şekilde kontrolünü sağlamak.

ğ) Bilgi belge video fotoğraf v.b gibi görüntü unsurları ve seslerin arşivde saklama sürelerini tespit etmek. Saklama süresi dolan materyalin idarenin onayı ile imha edilmesini sağlamak.

h) Mesleki alanda meydana gelen her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmeleri kuruma uyarlamak.