• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi BaşkanlığıBasın Yayın Şube Müdürlüğü

Ergahi GÜLBİTTİ

Basın Yayın Şube Müdürü


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres :

Hipodrom Cad. No: 5
Yenimahalle / ANKARA

Telefon :  (0312) 410 91 00           
Fax :  (0312) 410 91 35

MADDE 8-(1) Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Basın Yayın Şube Müdürlüğü bir şube müdürü ve bağlı üç şeflik ile birlikte yeteri kadar personelden oluşmakta olup, şube müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Birim faaliyetleri ile ilgili brifing dosyalarını hazırlamak,
b) Belediye ile basın yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri organize etmek,
c) Yazılı, görsel, işitsel medya, haber ajansları ve stok sitelerinden gerekli görülenler ile abonelik sözleşmesi yapılmasını sağlamak
ç) Şube Müdürlüğü faaliyetleri hakkında daire başkanına yazılı veya sözlü bilgi vermek,
d) Daire Başkanlığının etkinlik alanı ve hizmet içi eğitim ile ilgili araştırmalar yapmak, yapılmış olanları izlemek ve personelin istifadesine sunmak,
e) Makamın düzenleyeceği basın toplantılarını organize etmek, gazetecilerin ihtiyacı olan belge, fotoğraf ve görüntüyü sağlamak.
f) Basın ve diğer kitle haberleşme araçlarında, belediye ile ilgili yayınlanan yazı ve haberleri devamlı şekilde izlemek, incelemek, değerlendirmek ve daire başkanının bilgisine sunmak,
g) Ankara Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile ilgili çeşitli film, basılı yayın ve doküman hazırlamak hazırlattırmak, bunların ücretsiz olarak vatandaşa ulaştırılmasını sağlamak, filmleri televizyonlar, radyolar, kent ekranları, metrolar, şehir otobüsleri ve duraklarda yayınlamak.
ğ) Hizmetlerin yürütülmesinde personele yazılı ve sözlü emirler vermek, verilen emirleri izlemek, birimlerden gelen teklifleri değerlendirmek ve personel arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak, personelin iş eğitimi ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapmak, ödüllendirilmesi gereken personel ile ilgili daire başkanına teklifte bulunmak,
h) Daire Başkanlığınca gerekli görülen her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayıp sunmak, verilen diğer görevleri yerine getirmek,
ı) İstatistiki raporlama ve diğer çalışmalar konusunda şube müdürlüklerine yardımcı olmak,
i) Şube Müdürlüğüne gelen genelge, iş emirleri ve tebliğlere uyulup uyulmadığının takibini yapmak,
j) Şube Müdürlüğünün bütün hizmet ve işlemlerinin kanun yönetmelik ve kurum mevzuatı çerçevesinde verimlilik ilkeleri ile kurumun bütçe ve iş programlamalarını dikkate alarak uygun prensipler koymak suretiyle düzenlemek ve yürütmek.
Basın Yayın Şefliği
MADDE 9-(1) Basın yayın şube müdürüne bağlı olarak görev yapan Basın Yayın Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a)Belediyenin faaliyetlerini, Medya kuruluşlarının yayına uygun olarak belgelemek film ve montaj yapıp servis yapmak. Kentli olmayı anlatan sosyal içerikli, genel görgü kurallarını içeren, vicdan ve ahlak kurallarını anlatan, toplumun genelini ilgilendiren filmler hazırlamak ve yayınlamak,
b) Yazılı ve görsel basında belediye bağlı birimler hakkında çıkan yazı ve haberler ile yayınları takip etmek,
c) Medya takip kuruluşlarıyla sözleşme yapmak periyodik olarak verilerin dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak, geçmiş yılların dosyalarını arşivde ve bilgisayar ortamında saklamak ve ihtiyaç duyulduğunda faydalanmak,
ç) Görsel medyada çıkan, belediye ve başkanla ilgili haberlerin deşifresini yapmak ve arşivlemek,
d) Ankara Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin faaliyetlerini takip etmek haberleştirmek, dağıtılmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
e) Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet, etkinlik, proje ve çalışmalarına ilişkin yazılı, görsel ve işitsel medya ile internet haber portallarına haber ve gündem akışını fax ve e- mail yoluyla sağlamak,
f) Teknolojinin en son imkanlarını kullanarak basınla kesintisiz ve eksiksiz haber akışını sağlamak,
g) Makamca gerekli görülen basın toplantılarını düzenlemek; plan, proje ve belediye hizmetlerinin açıklandığı toplantıları organize etmek,
ğ) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yayın politikasına uygun görsel ve yazılı yayınlar hazırlamak,
h) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlere ait yayınlara numara vererek tek elden basım ve yayımını sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda Ankara halkının istifadesine sunmak,
ı) Yapılan hizmetleri tanıtıcı kitap, dergi, broşürler hazırlamak, ayrıca Ankara’nın tarihi, kültürel, sanat, eğitim vb. alanlarda hazırlanmış olan kitap ve cd’leri bastırmak ve dağıtımını yapmak,
i) Süreli yayınları takip etmek ve abone olunmasını sağlamak,
Foto Film Şefliği
MADDE 10-(1) Basın Yayın Şube Müdürüne bağlı olarak görev yapan Foto Film Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Belediyenin tüm birimlerinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ve ilçe belediye başkanlarının faaliyetlerini görsel materyallerle destekleyerek yazılı ve görsel medyaya güncel bir şekilde ulaştırmak,
b) Belediyenin hizmet ve projeleri için tanıtım filmleri hazırlamak ve hazırlatılmasını sağlamak,
c)Görsel medyada çıkan, belediye ve başkanla ilgili haberlerin kaydını yapmak ve arşivlemek,
ç) Yapılacak sunumlar için kaynak oluşturmak ve içerik sağlamak,
d) İnternet ve sosyal medyada çeşitli kanalları kullanarak, belediyenin faaliyetleri hakkında toplumu bilgilendirmek,
e) Ankara ile ilgili ödüllü ve ödülsüz film ve kısa film yarışmaları düzenlemek ve düzenlenmesi sağlamak,
f) Belediyemizin faaliyetleri hakkında halkımıza bilgi vermek adına world wide web tv ve world wide web radyo vasıtasıyla internet üzerinden yayın yapmak ve arşivlemek,
g) Belediyemiz tarafından yapılan hizmetleri insansız hava aracı ile çekmek, world wide web tv de yayınlanmak ve takibini yapmak,
ğ) Belediye faaliyetleri hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
h) Ankara Büyükşehir Belediyesi birimlerine tanıtım ve haber maksatlı yazılı metin, seslendirme, fotoğraf ve video desteği sunmak.

Grafik Tasarım Şefliği
MADDE 11-(1) Basın Yayın Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Grafik Tasarım Şefliğinin görev, yetki ve çalışma konuları şunlardır:
a) Belediye ve bağlı birimlerinin faaliyetleri hakkında halkı bilgilendirici el broşürleri, bülten, afiş vb. yayınlar hazırlamak ve bunları fotoğraflarla destekleyerek yazılı ve görsel medya aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek,
b) Belediye faaliyetleri ve özel günler için yazılı ve görsel medyada yapılan duyuru ve ilanlara tasarım ve grafik uygulaması yapmak,
c) Belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarında ve diğer mecralarda yayınlanmak üzere görsel tasarım ve grafik uygulamalar üretmek,
ç) Belediyenin kurumsal kimlik tasarımlarını belirlemek bu doğrultuda grafik uygulama yapmak ve takip etmek,
d) Belediye tarafından yapılacak anket ve kamuoyu yoklamalarını duyurmak için uygun branda ve afiş tasarımı hazırlatmak.