• Sayfayı yazdır.
  • Yazı boyutunu azalt.
  • Yazı boyutunu arttır.

Teşkilat ŞemasıGenel Sekreter Asım BALCI

Asım BALCI

Genel Sekreter


Özgeçmişi
İletişim Bilgileri
Adres: Hipodrom Cad. No:5 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 507 10 30
Faks: (0312) 507 30 19

Genel Sekreterlik Görev ve Sorumlulukları

3030 sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılarak yerine 27.07.2004 ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Kanun getirilmiştir.
5216 sayılı Kanuna göre yetki, görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekliyle yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre;

  1. Cumhurbaşkanlığı ve Başkanlık hariç her türlü yazışmaları yapmaya;
  2. Belediye Encümeni’nde görüşülmesi gereken konuları, Encümene havale etmeye;
  3. Açıktan atama onayları, sözleşmeli sanatçıların vize işlemleri, emekli onayları, işçi mesai onayları, APK uzmanlığına atama onayları, görevden uzaklaştıma onayları ile kadro iptal ve ihdas onayları dışındaki personel iş ve işlemlerini imzalamaya;
  4. 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ile ilgili evrak devam etmekte olan işlere ait yetkiyi kullanmaya ve devretmeye;


Belediyemiz leh ve aleyhine adli ve idari yargı ile icra takiplerinde açılmış yada açılacak olan davaların dava konusu işlemin idari yönden sulhen çözümlenmesi halinde dava açılmakta vazgeçilmesi yada dava sonucunda yerel mahkemelerce verilen kararların temyizinden sarfınazar edilmesi ile, Yargıtay-Danıştay kararları sonucunda belediyemiz lehine sonu vermeyeceğiz müşarvirliğimizce uygun görülen kararlar hakkında tashihi karardan sarfınaza edilmesi ilişkin Olur’ları imzalamaya;

Genel Sekreterin yetkili kılınması,

Bunların yanında:

  1. 100 ve 200 harcama kalemlerinin ita amirliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı olduğu) Genel Sekreter Yardımcısı tarafından;
  2. Belediye personelinin her türlü sağlık giderleri ödemerinin (Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu) Genel Sekreter Yardımcısı tarafından;
  3. Tarifeye bağlı ödemeler ile avans ve avans mahsup işlemleri ve bankalarda bulunan mevduatlarla ilgili her türlü bankacılık iş ve işlemlerinin (Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olduğu) Genel Sekreter Yardımcısı tarafından yürütülmesi.